image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร: ตะเคียนทอง๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๖: ชมรมฯออกเดินทางมุ่งหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าตะเคียนทอง เพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบวิทยุสื่อสารตามแผนงานในโครงการก่อสร้างเครือข่ายระบบวิทยุสื่อสารเขตฯทุ่งใหญ่ ในภารกิจครั้งนี้ชมรมฯได้รับความสนับสนุนเสาวิทยุจากคุณไพบูลย์  จำเนียรดำรงค์การ ผู้จัดการ บริษัท นครปฐมรวมพัฒนาค้าข้าว จำกัด มอบให้เพื่อสนับสนุนโครงการฯชมรมฯด้วย

จากการประสานงานล่วงหน้าก่อนหน้านี้กับ ผู้ช่วยฯไพรัช ซุ่นฮั้ว ที่หน่วยพิทักษ์ป่าตะเคียนทองจึงมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยพิทักษ์ป่าเกิงสะดาและซองกาเลีย มาร่วมสนธิกำลังจำนวนร่วมสิบนาย นอกเหนือจากหัวหน้าหน่วยฯ นายวสันต์ สวัสดิ์สาย ที่อยู่ประจำหน่วยฯและช่วยประสานงานเตรียมงานล่วงหน้าต่างๆสำหรับภารกิจครั้งนี้

การก่อสร้างตั้งเสาวิทยุดำเนินการไปอย่างมั่นคงด้วยความระมัดระวัง และใช้เวลาตลอดวันแรก วันทีสองหมดไปกับความพยายามในการติดตั้งสายอากาศและอุปกรณ์ และความพยายามก็สำเร็จลงในช่วงเย็นของวันที่สองของภารกิจนั่นเอง หลังจากทำการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ระบบสื่อสารและเชื่อมโยงสัญญาณสื่อสาร ไปยังสถานีวิทยุต่างๆที่อยู่ในพื้นที่แล้ว สถานีวิทยุหน่วยฯตะเคียนทองก็เป็นสถานีวิทยุสื่อสารหน่วยฯล่าสุดที่จะเชื่อม โยงเข้าสู่ระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารเขตฯทุ่งใหญ่ต่อไป

Share this:

CONVERSATION