image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบและติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม หน่วยฯมหาราชเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ชมรมฯได้มอบอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียม(Satellite TV) ประกอบด้วย จานรับสัญญาณ สายสัญญาณและเครื่องรับสัญญาณแก่หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช เพื่อทดแทนอุปกรณ์ชุดเก่าที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้แล้ว และได้ส่งเจ้าหน้าที่เทคนิคชมรมฯดำเนินการติดตั้งและทดสอบการทำงานเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้มีภารกิจงานสำรวจวิจัยสัตว์ป่าที่ต้องค้างแรมอยู่ที่หน่วยฯมหาราช ได้ติดตามข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองระหว่างที่ภารกิจงานอยู่ในเขตฯทุ่งใหญ่

งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบรับสัญญาณดาวเทียมนี้ เป็นอีกหนึ่งใน โครงการพัฒนาหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช และเป็นส่วนหนึ่งในโครงการร่วมใจอนุรักษ์พิทักษ์ทุ่งใหญ่ที่ชมรมฯกำลังดำเนินการอยู่ นอกจากการปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงานใหม่ การก่อสร้างห้องน้ำเพื่อบริการนักท่องเที่ยวเพิ่มจำนวน ๓ ห้อง การปรับปรุงสภาพรอบเสาหินมรดกโลก การปรับปรุงด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่ามหาราช การติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้าประจำหน่วย ฯลฯ งานก่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ด้วย

Share this:

CONVERSATION