image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การสนับสนุนเสบียงอาหาร, ยาและเวชภัณฑ์, น้ำมันเชื้อเพลิง, ฯลฯ ครั้งที่ ๑ งานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ หลังจากเสร็จงานประชุมก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่าบ้านกองม่องทะแล้ว เจ้าหน้าที่ชมรมฯได้หารือร่วมกับหัวหน้าฯเอิบ เชิงสะอาด ผู้ช่วยฯมนตรี แข็งเขตการณ์(หัวหน้าทีมเสือทุ่งใหญ่) ผู้ช่วยฯอนันต์ ศรีผุดผ่อง(หัวหน้าศูนย์พิทักษ์ป่าที่๒) เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ทีมวิจัยเสือทุ่งใหญ่ เรื่องการเตรียมพร้อมปฏิบัติงานภาคสนามงานวิจัยเสือที่หัวหน้าฯศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ  สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำร่วมกับ ดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า(WCS)ประเทศไทย ได้กำหนดจุดติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพ(camera trap) แผนงานขั้นตอนการดำเนินงานและกรอบระยะเวลาดำเนินงาน ของการดำเนินงานภาคสนามงานวิจัยเสือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก และชมรมฯได้แจกจ่ายแผนที่พิกัดตำแหน่งติดตั้งกล้องแก่ผู้ช่วยฯพงษ์พันธ์ อึ้งเหมอนันต์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแล้ว

และตามแผนงานหน้าที่ความรับผิดชอบของชมรมฯในส่วนการสนับสนุนงานวิจัยครั้งนี้ ซึ่งได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในส่วนสนับสนุนการดำเนินงานและการประสานงาน ตามขั้นตอนแผนงานเรื่อยมา รวมทั้งการพัฒนาหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชที่ใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติงานภาคสนามครั้งนี้  ซึ่งได้ทยอยดำเนินงานตามกำหนดแผนงานเรื่อยมาและเสร็จสิ้นแล้วบางส่วนเช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องพลังงานไฟฟ้าด้วยการก่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ การพัฒนาการสื่อสารด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสารดาวเทียม การพัฒนาอุปกรณ์สำนักงานด้วยการก่อสร้างส่วนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฯลฯ และในภารกิจครั้งนี้ชมรมฯได้จัดส่งเสบียงอาหารเที่ยวแรกประกอบด้วยข้าวสารจำนวน ๔๐ กระสอบพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องครัวและเครื่องบริโภคจำนวนหนึ่งขนส่งไปยังหน่วยฯมหาราช เพื่อสนับสนุนกำลังพลเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภาคสนามตลอดสามเดือนข้างหน้านี้แล้ว

อนึ่ง ในส่วนของเขตฯทุ่งใหญ่นั้น หัวหน้าฯเอิบ ได้อำนวยการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับผู้ช่วยฯมนตรี หัวหน้าทีมเสือทุ่งใหญ่ที่กำลังเตรียมทีมงานเจ้าหน้าที่ภาคสนามและอุปกรณ์ เครื่องมือตลอดจนขั้นตอนแผนการปฏิบัติงาน ขณะที่นายจิตติ สวัสดิ์สาย หัวหน้าหน่วยฯมหาราชนำเจ้าหน้าที่หน่วยฯเร่งรัดการก่อสร้างศาลาประชุมทีมงาน วิจัยเสือภาคสนาม และการก่อสร้างหอดาวเทียมผืนป่ามรดกโลกจุดที่๑แบบถาวร แทนที่หอดาวเทียมชั่วคราว เพื่อความมั่นคงถาวรของการสื่อสารซึ่งจะใช้สนับสนุนงานวิจัยเสือครั้งนี้ ด้วย

Share this:

CONVERSATION