image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร: ทิขุ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘: ชมรมฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสารหน่วยพิทักษ์ป่าทิขุ เพื่อแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพการรับส่งสัญญาณวิทยุ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการปรับปรุงแก้ไขแล้ว สถานีวิทยุหน่วยฯทิขุก็สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารเขตฯทุ่งใหญ่และทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Share this:

CONVERSATION