image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ - หน่วยฯมหาราช ระยะที่ ๘ ปรับปรุงระบบและทดสอบอุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้าวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ ณ  หน่วยฯมหาราช เจ้าหน้าที่ชมรมฯและอาสาสมัคร ได้ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ครั้งที่๑ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ ซึ่งหลังจากที่เฝ้าสังเกตติดตามการทำงานของอุปกรณ์ระบบ จากรายงานที่หน่วยฯมหาราชส่งผ่านระบบการสื่อสารดาวเทียมมายังสำนักงานชมรมฯอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ได้เดินระบบผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ที่ผ่านมาแล้ว หลังจากที่คณะทีมงานจะออกเดินทางไปดำเนินงานปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์วิทยุสื่อสารครั้งที่๑ สถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่าย "เขาพระฤๅษี" ในวันก่อนหน้านี้

งานเริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลาหลังหลังมื้อเที่ยงแล้ว "ช่างเก่ง" หัวหน้าโครงการพัฒนาหน่วยพิทักษ์มหาราช ก็นำทีมงานอาสา ประกอบด้วยนายอิทธิฤทธิ์ นายจุมพลและนายบอลเดินขึ้นเขาไปยังอาคารโซลาร์เฮาส์(solar house) แล้วให้คำอธิบายเป้าหมายแผนงานในการค้นหาแบตเตอร์รี่ที่ เสื่อมประสิทธิภาพจากกองแบตเตอร์รี่จำนวน ๒๔ ลูก ที่เชื่อมต่อกันแบบผสมทั้งอนุกรมและขนานกันอยู่ในระบบ ๔๘ โวลท์ ซึ่งทำหน้าที่เก็บสำรองไฟฟ้าที่ได้รับการประจุกระแสจากแผงรับพลังงานแสง อาทิตย์ โดยจะทำการตรวจสอบการประจุและการจ่ายการประจุกระแสไฟฟ้าของแบตเตอร์รี่ทุก ลูก ด้วยเครื่องมือตรวจสอบแบตเตอร์รี่(battery tester) เพื่อค้นหาแบตเตอร์รี่ลูกที่เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อระบบสำรองกระแสไฟฟ้าโดยรวมของระบบ

เมื่อทีมงานอาสาของช่างเก่งเข้าใจเป้าหมายและขั้นตอนการดำเนินงานแล้ว จึงช่วยกันดำเนินงานทำการขันประแจถอดรื้อขั้วและสายเชื่อมแบตเตอร์รี่ หลังจากที่ช่างเก่งใช้เครื่องมือตรวจสอบและทำเครื่องหมายแล้ว และทำการยกย้ายแบตเตอร์รี่ขึ้นๆลงๆจากชั้นวางแบตเตอร์รี่ ดูชุลมุนวุ่นวายในห้องเก็บแบตเตอร์รี่ตลอดบ่ายวันนั้น หลังจากที่ได้แบตเตอร์รี่สองลูกใหม่เพิ่มเติมทดแทนแบตเตอร์รี่สองลูกที่บกพร่องแล้ว จึงทำการจัดวางแบตเตอร์รี่ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจัดเรียงขึ้นชั้นวางใหม่ ก่อนทำการเชื่อมแบตเตอร์รี่ทั้งหมดด้วยสายเชื่อมแบตเตอร์รี่ตามแบบวงจรเดิมอีกครั้ง แล้วทำการขันนอตล็อคขั้วแบตเตอร์รี่ก่อนทำการปิดขั้วแบตเตอร์รี่ด้วยฝายางปิดขั้วแบตเตอร์รี่

และในโอกาสเดียวกันนี้  ช่างอั๋นกับช่างโสก็ทำการเปลี่ยนติดตั้งหลอดไฟฟ้าในอาคารสำนักงานหน่วยฯทั้งหมดที่ยังไม่ได้เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นแบบหลอดประหยัดพลังงาน ซึ่งชุดหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานชุดสุดท้ายจำนวน ๑๕ ชุดนี้ คุณวิโรจน์ รุจิวัฒนะพงศ์ ผู้สนับสนุนที่เคยมอบหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานในการดำเนินงาน โครงการพัฒนาหน่วยฯมหาราชระยะที่๔  ได้ร่วมสนับสนุนกับชมรมฯอีกครั้ง

และนี่อาจเป็นอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของมิตรสหายชาวเมืองหลวง ที่อยู่ในเมืองที่เจริญทันสมัยศิวิไลซ์และมีรถไฟฟ้าวิ่งอยู่ใต้พื้นดิน ได้มีโอกาสร่วมอาสาเป็นแรงงาน อุทิศแรงกายระหว่างเทศกาลวันหยุดร่วมดำเนินกิจกรรมในโครงการอนุรักษ์ป่าทุ่งใหญ่กับชมรมฯ ด้วยการร่วมภารกิจการปรับปรุงระบบพลังงานเพื่อสนับสนุนงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ รวมทั้งคุณธนา ตันศิริ ที่ได้ให้คำแนะนำปรึกษาด้านกฎหมายแก่หัวหน้าเอิบ เชิงสะอาด ต่อกรณีความฟ้องร้องจากผู้ประกอบการเหมืองที่กำลังคุกคามระบบนิเวศน์สิ่งแวด ล้อมของเขตฯทุ่งใหญ่ดังที่ทราบกันอยู่ในขณะนี้ด้วย

ทำให้มีโอกาสได้เห็นและเรียนรู้อุปสรรคปัญหาในมิติต่างๆจากประสบการณ์จริง ต่อความพยายามในการดำเนินงานอนุรักษ์ผืนป่าทุ่งใหญ่มรดกโลกแห่งนี้ เพื่อที่จะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ถึงระบบนิเวศน์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตลอดจน ความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่านี้ ให้ญาติสนิทมิตรสหายที่ใกล้ชิดในสังคมเมืองหลวงได้ตระหนักถึงความสำคัญของ ผืนป่าทุ่งใหญ่เมื่อเดินทางกลับออกจากป่าผืนนี้ไปแล้ว นอกเหนือจากที่ได้ให้ความสนับสนุนการดำเนินโครงการอนุรักษ์ป่าทุ่งใหญ่ด้วย การบริจาคเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท และแสวงหาความร่วมมือสนับสนุนช่วยกันพิทักษ์รักษาผืนป่าที่สำคัญยิ่งแห่งนี้ เพื่อส่งมอบสมบัติแผ่นดินอันล้ำค่านี้ไปยังคนรุ่นต่อไปเพื่อประโยชน์แก่ปวง ชนชาวไทยและลูกหลานพวกเราทุกคนเอง

โครงการพัฒนาหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการแบ่งออกเป็น ๘ ระยะ ดังนี้:

ระยะที่ ๑: สำรวจออกแบบ
ระยะที่ ๒: ติดตั้งเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่แทนของเก่า
ระยะที่ ๓: รื้อถอนสายและเสาไฟฟ้าเก่าร้อยท่อฝังดินสายใหม่
ระยะที่ ๔: ติดตั้งหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน
ระยะที่ ๕: ก่อสร้างอาคารโซลาร์เฮาส์
ระยะที่ ๖: ผลิตโครงสร้างและติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์
ระยะที่ ๗: ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารด้วยดาวเทียมและคอมพิวเตอร์
ระยะที่ ๘: ปรับปรุงระบบและทดสอบอุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้า

Share this:

CONVERSATION