image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบถังบรรจุน้ำดื่มสเตนเลสขนาด ๙๐๐ ลิตร แก่สถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ เขาพระฤๅษีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ชมรมฯได้มอบมอบถังบรรจุน้ำดื่มสเตนเลสขนาด ๙๐๐ ลิตร แก่สถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ "เขาพระฤๅษี เพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่งลูก เพื่อให้มีถังบรรจุน้ำฝนอย่างเพียงพอแก่นายสถานีวิทยุสื่อสารและเจ้าหน้าที่ใช้บริโภคในฤดูแล้ง ด้วยเหตุที่สถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ก่อสร้างตั้งอยู่บนยอดเขา ไกลจากแหล่งน้ำ น้ำฝนจึงเป็นแหล่งน้ำเพียงอย่างเดียวที่จะนำมาใช้ดื่มกินได้ แต่หากเกิดวิกฤตสถานีวิทยุสื่อสารฯขาดน้ำ ก็อาจขอความสนับสนุนจากหน่วยฯเซซาโว่ที่อยู่ห่างไปสี่กิโลเมตรให้ช่วยสนับสนุนน้ำดื่มจากห้วยเซซาโว่มายังสถานีวิทยุสื่อสารฯได้

และในภารกิจเดียวกันนี้ ชมรมฯได้มอบเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวนหนึ่งเครื่องเพื่อใช้สำรองเพิ่มเติม พร้อมเสบียงอาหารและเวชภัณฑ์จำนวน หนึ่งแก่เจ้าหน้าที่ประจำสถานีวิทยุสื่อสารฯด้วย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคชมรมฯได้ทำการซ่อมไมโครโฟนเครื่องวิทยุสื่อสาร และเครื่องวิทยุสื่อสารมือถือของนายสถานีฯที่ชำรุด ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

เสบียงอาหารและเวชภัณฑ์ที่ชมรมฯนำมาสนับสนุนนี้ส่วนหนึ่งได้รับความสนับสนุนจากสมาชิกชมรมฯ ส่วนถังสเตนเลสบรรจุน้ำดื่มได้รับการสนับสนุนจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างไหลฮงฮวดจังหวัดนครปฐม

Share this:

CONVERSATION