image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สนับสนุนเสบียงอาหารแก่ลูกจ้างเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนป่าเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ชมรมฯได้นำส่งเสบียงอาหารเครื่องอุปโภคจำนวนหนึ่ง ประกอบด้วยข้าวสาร ๓ ถัง อาหารแห้ง น้ำมันพืช น้ำปลา บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง เนื้อหมู ๒ กิโลกรัม นม ฯลฯ ณ บ้านนายโอฬาร แสงชาติ ที่หมู่บ้านคลิตี้ล่าง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนป่าหน่วยฯมหาราช เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนบรรเทาภาระแก่เจ้าหน้าที่ฯผู้มีรายได้น้อย ในภาวะวิกฤตเนื่องจากภรรยาพึ่งให้กำเนิดบุตรชาย และขาดข้าวปลาอาหารในการเลี้ยงดูสมาชิกครอบครัวที่นายโอฬารต้องรับภาระหาเลี้ยง กอปรกับช่วงที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากความไม่ชัดเจนเรื่องนโยบายการจ้างลูกจ้างของกรมฯ ทำให้ขาดเงินรายได้ค่าจ้างในการซื้อหาอาหารเลี้ยงครอบครัว จึงต้องเดินเท้าจากบ้านคลิตี้ล่างไปแบก เสบียงอาหารที่ชมรมฯได้มอบไว้ให้เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนป่า ที่หน่วยฯมหาราช น้ำหนักสี่สิบกิโลกรัมระยะทางไปกลับกว่าร้อยกิโลเมตร

ชีวิตลูกจ้างเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนป่า ดังเช่นนายโอฬาร แสงชาติ แห่งเขตฯทุ่งใหญ่นี้ นับเป็นอีกหนึ่งชีวิตจริงของลูกจ้างเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนป่าเกือบสี่หมื่น ชีวิต ที่ยังปฏิบัติหน้าที่เฝ้ารักษาป่าตามหน้าที่รับผิดชอบด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคชีวิต ดังเช่นที่คุณฟิลิป ดีราวน์ นัก อนุรักษ์นกชาวอังกฤษที่เป็นที่รู้จักกันดีโดยทั่วไปในหมู่นักดูนกและนัก อนุรักษ์ในประเทศไทย ที่ได้เคยกล่าวถึงชีวิตอันลำเค็ญของลูกจ้างพนักงานลาดตระเวนป่าในหลายเวที และหลายสถานที่ และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนสังคมให้ความช่วยเหลือสนับสนุน แก้ไขความเป็นอยู่พื้นฐานของลูกจ้างเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนป่าเหล่านั้น ซึ่งชมรมฯก็ได้ดำเนินการเข้าให้ความสนับสนุนช่วยเหลือตามแนวทางดังกล่าวเสมอ มา รวมทั้งกรณีนายโอฬาร แสงชาติ ที่เดินเท้าแบกเสบียงสี่สิบกิโลระยะทางกว่าร้อยกิโลเมตรเพื่อนำไปเลี้ยงดู สมาชิกครอบครัวอีกเจ็ดชีวิตรวมทั้งบุตรที่พึ่งเกิดใหม่ได้เดือนเศษครั้งนี้ นับเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุเฉพาะหน้าในยามฉุกเฉินเท่านั้น เป็นการสนับสนุนขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ฯให้มีกำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่ต่อไป หากแต่การแก้ไขปัญหานี้ในระยะยาวที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพรรณพืช กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ จะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของลูกจ้างเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน ป่าได้รับการแก้ไขอย่างถาวรยั่งยืนกว่าที่ผ่านมา

Share this:

CONVERSATION