image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สำรวจสวนปรงโบราณจากการสำรวจต้นปรงพันปี สู่การค้นพบสวนปรงพันปีสถานที่สำคัญที่มีระบบนิเวศเหมาะสมที่มีต้นปรงโบราณ เกิดขึ้นจำนวนมากและถูกปกป้องรักษาจากธรรมชาติเป็นอย่างดี ให้เราได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ผืนป่าทุ่งใหญ่ที่บรรพบุรุษมอบ ไว้ให้นี้  ด้วยปัจจุบันพันธุ์ไม้โบราณนี้อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ในถิ่นอาศัยธรรมชาติ ทุกทวีปทั่วโลกแล้ว..

Share this:

CONVERSATION