image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สนับสนุนเสบียงลาดตระเวน จุดสกัดลังกาเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ชมรมฯได้ส่งมอบเสบียงอาหารเครื่องบริโภคยาและเวชภัณฑ์แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดสกัดลังกา และหน่วยพิทักษ์ป่าอื่นตามเส้นทางในภารกิจการปรับปรุงติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารและพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อก่อสร้างเครือข่ายระบบวิทยุสื่อสารเขตุฯทุ่งใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนเสบียงลาดตระเวนของชมรมฯที่ได้ดำเนินงานสืบเนื่องมา เพื่อสนับสนุนงานลาดตระเวนป้องกันพื้นที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่าของผืนป่าทุ่งใหญ่ และเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้วย

Share this:

CONVERSATION