image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร: หน่วยพิทักษ์ป่าทิพุผ่อง๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙: ชมรมฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสารหน่วยพิทักษ์ป่าทิพุผ่อง เพื่อแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพการรับส่งสัญญาณวิทยุ โดยเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสารชมรมฯและอาสาสมัครออกเดินทางเมื่อเวลาเย็นของวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ แล้วพักค้างแรมที่หน้าศูนย์วิจัยฯ กจ. ๘ แล้วออกเดินทางเข้าหน่วยพิทักษ์ป่าทิพุผ่อง เมื่อฟ้าสาง

นายธนบดี อุรารักษ์(ช่างเก่ง) ทำหน้าที่ปีนเสาวิทยุความสูง ๔๕ เมตร เพื่อทำการปรับทิศทางสายอากาศแบบโฟลเด็ดไดโพล ๔ สแต็ก หันหน้าขึ้นเหนือไปยังสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ "เขาพระฤๅษี" แทนทิศทางเดิมที่หันไปยังเหมืองคลิตี้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้สถานีวิทยุสื่อสารหน่วยฯทิพุผ่องไม่สามารถสื่อสารกับสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ได้

หลังเสร็จสิ้นภารกิจและทำการทดสอบการทำงานจนเป็นที่พอใจแล้ว คณะเจ้าหน้าที่ฯจึงออกเดินทางมุ่งหน้าเขตฯทุ่งใหญ่เพื่อภารกิจงานต่อ ระหว่างเดินทางกลับ จึงทราบว่าฤดูไฟป่าได้มาเยือนทุ่งใหญ่อีกวาระหนึ่งแล้ว ซึ่งเป็นวัฏฏะหนึ่งของระบบนิเวศของป่าทุ่งใหญ่ สังเกตพบร่องรอยของป่าทุ่งตามสันเขาและที่ราบที่ไหม้ดำอยู่ทั่วไป แต่อย่างไรก็ตามผืนป่าบริเวณตีนเขาติกะนี้ ก็นับเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อย่างมาก เป็นที่อยู่อาศัยและพักพิงของสัตว์ป่าต่างๆจำนวนมาก สมควรที่พวกเราจะได้ช่วยกันร่วมอนุรักษ์ รักษาบ้านของสัตว์ป่านี้ไว้

Share this:

CONVERSATION