image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การก่อสร้างส่วนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่นเรศวรณ สำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่บ่ายวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๐ ชมรมฯได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์(PC computer)จำนวนสองชุดพร้อมเครื่องพิมพ์(all in one printer) เครื่องอ่านหน่วยความจำ(memory card reader)  และอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์(LAN) กล่องชุมสายสัญญาณเครือข่าย(switch hub) และสายสัญญาณ(cable)  แก่เขตฯทุ่งใหญ่เพื่อก่อสร้างส่วนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่ ตามแผนงานการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือสำนักงานที่จำเป็นขาดแคลน เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตฯทันสมัยและมีประสิทธิภาพ   รองรับตอบสนองความต้องการในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน  และในอนาคต ทั้งในส่วนงานวิจัย วิชาการ งานลาดตระเวน ตลอดจนงานประชาสัมพันธ์ และงานธุรการ

แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และการก่อสร้างส่วนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของชมรมฯที่ได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ นั้น จนถึงปัจจุบันนี้ชมรมฯได้สนับสนุนมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และพัฒนาปรับปรุงก่อสร้างส่วนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แก่หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช และสำนักงานเขตฯของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก สำนักงานเขตฯของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ และสำนักงานเขตฯของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง รวมทั้งสิ้นสี่แห่งแล้ว และในอนาคตชมรมฯจะได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานเพิ่มเติมแก่หน่วยพิทักษ์ป่าเกิงสะดา เพื่อแก้ไขปัญหาสนองตอบความจำเป็นในการทำงานของศูนย์พิทักษ์ป่าที่ ๔-๕ และ ๖ ของเขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันตกต่อไป พร้อมทั้งจะได้สนับสนุนการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้งานคอมพิวเตอร์แก่เจ้าหน้าที่ด้วย

Share this:

CONVERSATION