image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การปรับปรุงขยายระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ชมรมฯได้ออกเดินทางจากเขตฯทุ่งใหญ่ หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจภารกิจการปรับปรุงขยายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หน่วยฯมหาราช มุ่งหน้าไปยังเขานางรำเขตฯห้วยขาแข้งเพื่อดำเนินการปรับปรุงขยายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกในการมใช้งานเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยชมรมฯได้สนับสนุนมอบอุปกรณ์เพื่อการนี้เพิ่มเติมด้วยอาทิเช่น อุปกรณ์รับส่งสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย(wireless access point)  การด์แสดงผลวีดีโอสามมิติ(3D video graphic card)  ชุดลำโพงขยายเสียงแบบ ๒.๑  (speaker with subwoofer 2.1 channel)  ชุดหูฟังและไมโครโฟน(headphone & microphone set)  รางสายไฟ(AC outlet)  อะดัปเตอร์ปลั๊กไฟ(universal AC adapter plug)  สายสัญญาณ(CAT5 cable)  จานแม่เหล็กบันทึกข้อมูล(hard disk)  ฯลฯ

หลังจากการดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์และสายสัญญาณรวมทั้งการปรับตั้งค่าการทำ งานของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่างๆเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่สถานีฯก็สามารถใช้ประโยชน์ของทรัพยากรระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของสถานีวิจัยฯเชื่อมโยงเข้าถึงกันและเข้าถึง การสื่อสารอินเตอร์เน็ตโดยผ่าน satellite gate way ที่ชมรมฯได้ดำเนินการติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วได้ทุกเครื่อง รวมทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์จากโปรแกรม Google Earth ที่ใช้ทรัพยากรของการ์ดแสดงภาพสมามิติที่ได้ติดตั้งเพิ่มเติมในภารกิจครั้ง นี้ และให้มุมมองภูมิประเทศแผนที่ผืนป่าห้วยขาแข้งจากฟากฟ้าซึ่งเป็นประโยชน์ อย่างมากแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยฯในการปฏิบัติงานภาคสนามใน อนาคต

แต่ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและค่าใช้จ่าย กอปรกับความไม่เสถียรของคลื่นสัญญาณวิทยุที่เดินทางขึ้นลงจากจานรับส่ง สัญญาณกับสถานีดาวเทียมที่ลอยอยู่ในชั้นอวกาศห่างออกไป ๓๖,๐๐๐ กิโลเมตร ทำให้ประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมสื่อสารประเภท VoIP ยังไม่ราบรื่น ซึ่งอาจแก้ไขปรับปรุงได้ด้วยการเพิ่มความเร็ว Bandwidth ของการใช้บริการกับ ISP ตามความพร้อมและความจำเป็นในโอกาสต่อไป

และด้วยความสามารถของอุปกรณ์รับส่งสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย ที่ชมรมฯติดตั้งเพิ่มเติมในภารกิจครั้งนี้ ทำให้พื้นที่รอบๆอาคารสำนักงานสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ กลายเป็นพื้นที่ hot spot ในการให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย(wireless internet LAN) อีกด้วย สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊ครุ่นใหม่ๆที่ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายมาด้วย หรือโน๊ตบุ๊ครุ่นเก่าที่ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายเพิ่มเติมภายหลัง เช่นที่ Mr.Jessee, Minesota, USA นักศึกษาปริญญาเอกลูกศิษย์ของ Mr. Dave ผู้ เชี่ยวชาญเสือของโลก ก็ได้ใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงเครือข่ายการสื่อสารอินเตอร์เน็ตไร้สายด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส่วนตัวเป็นท่านแรก หลังจากที่การติดตั้งอุปกรณ์และการปรับตั้งค่าการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆเสร็จ สิ้นลง

และเป็นเรื่องแห่งความทรงจำ ของทีมงานเจ้าหน้าที่ชมรมฯและสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเมื่อภาพออนไลน์ของ "เดินเท้าหนึ่ง" และการรับส่งไฟล์ข้อมูลดิจิตอลจากส่วนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชเขต รักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ปรากฏขึ้นที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ผ่านการสื่อสารอินเตอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์ระบบ สื่อสารดาวเทียม ณ สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ในวาระครบรอบ ๓๐ ปี ของการก่อตั้งสถานีวิจัยสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทยนี้ ที่ชมรมฯร่วมสนับสนุนการพัฒนาการสื่อสารของสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำให้ ก้าวหน้าทันสมัยทัดเทียมกับสถานีวิจัยสัตว์ป่าอื่นๆของโลก ซึ่งช่วยเพิ่มพูนขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ฯตลอดจนนักวิจัยอีกทาง หนึ่ง และเป็นอีกหนึ่งอนุสรณ์ที่เป็นรูปธรรมครบรอบ ๑๒ ปี แห่งความพยายามในการดำเนินงานอนุรักษ์ผืนป่ามรดกโลกและป่าตะวันตกของชมรมฯในปีนี้ด้วย

Share this:

CONVERSATION