image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์เดินป่า เขตฯทุ่งใหญ่


๗ มกราคม ๒๕๔๒ เจ้าหน้าที่ชมรมฯมอบเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ ยี่ห้อมิตซูบิชิ มูลค่า ๓๕,๐๐๐ บาท แก่เขตฯทุ่งใหญ่ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือจำเป็นที่ขาดแคลน ซึ่งเขตฯทุ่งใหญ่จะนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่เครื่องนี้ไปใช้ในงาน ประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้านต่างๆในเขตฯทุ่งใหญ่ เพื่อปลูกฝังสำนึกอนุรักษ์แก่ราษฎรให้ช่วยกันร่วมมือรักษาธรรมชาติและสัตว์ ป่าของเขตฯทุ่งใหญ่ รวมทั้งใช้สนับสนุนกิจกรรมเข้าค่ายของนักศึกษาตลอดจนกลุ่มคณะนักอนุรักษ์ ธรรมชาติต่างๆที่เข้ามาศึกษาระบบนิเวศของเขตฯทุ่งใหญ่ด้วย โดยเจ้าหน้าที่ชมรมฯได้นำส่งมอบแก่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ นเรศวร ณ หน้าสำนักงานหน่วยพิทักษ์ป่าทินวยเพื่อนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ต่อไป

และในโอกาสเดียวกันนี้ชมรมฯได้มอบเครื่องกำหนดพิกัดด้วยดาวเทียม จีพีเอส GPS รุ่น Garmin ๑๒ XL จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๑๕,๐๐๐ บาท แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้วยเห็นว่าเป็นเครื่องมือจำเป็นและสำคัญที่จะใช้ในการวิจัย เก็บข้อมูล ศึกษาและสำรวจพื้นที่และสัตว์ป่า อีกทั้งยังใช้ในงานป้องกัน ป้องปราม และปราบปราม เพื่อสนับสนุนงานอนุรักษ์ของเขตฯได้เป็นอย่างดี โดยชมรมฯได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ ด้วยเห็นว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรมีพื้นที่กว้างใหญ่ แต่ยังไม่มีเครื่องมือจำเป็นดังกล่าวในการดำเนินงาน ด้วยราชการไม่มีงบประมาณจัดหาให้ ทำให้ไม่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ชมรมฯได้เริ่มดำเนินการจัดหาและส่งมอบเครื่องกำหนดพิกัดด้วยดาวเทียมจีพีเอสเครื่องแรก แก่หน่วยพิทักษ์ป่าจะแกไปแล้วเมื่อปี ๒๕๔๑ เพื่อเจ้าหน้าที่หน่วยฯใช้ในการกำหนดพื้นที่ทำกินของประชาชนชาวไทยกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในเขตฯ ด้านชายแดนไทยพม่าบริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเขตฯ ซึ่งมีปัญหาในการทำไร่หมุนเวียน (rotation agriculture) ทำให้เกิดความไม่ชัดเจน และนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งอยู่เนืองๆ หลังจากที่หน่วยฯ ได้รับอุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว และเริ่มดำเนินการสำรวจตำแหน่งพื้นที่ทำกินของประชาชน โดยให้ประชาชนในพื้นที่นำชี้สำรวจแล้วทำการกำหนดพิกัดที่ชัดเจนแน่นอนลงบนแผนที่แล้ว ทำให้เขตฯทุ่งใหญ่มีข้อมูลที่ชัดเจนของพื้นที่ทำไร่ของประชาชน และสามารถควบคุมป้องกันการฟันไร่ใหม่ขยายพื้นที่ทำกินเพิ่มเติมกว่าที่ได้ทำการตกลงกันไว้ได้ นับว่าเครื่องมือดังกล่าวสามารถนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก

ต้นปี ๒๕๔๒ ผู้ช่วยไพรัช ซุ่นฮั้ว ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมฝ่ายป้องกันปราบปราม ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นใหม่สมัยนายนิพนธ์ สงวนญาติ เป็นหัวหน้าเขตฯ มีภารกิจหน้าที่ในการตรวจลาดตระเวนป้องปราม ป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทั่วทั้งเขตฯทุ่งใหญ่ โดยทางเขตฯได้จัดกำลังให้จำนวนหนึ่งโดยมีนายนิทัศน์ สุวรรณ เป็นหัวหน้าชุด แต่ด้วยฝ่ายดังกล่าวที่ได้รับการจัดตั้งใหม่นั้น ยังขาดอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นในการปฏิบัติภารกิจจำนวนมากอาทิเช่น กุญแจมือ รองเท้าเดินป่า เป้สนาม เปลสนาม รวมทั้งเครื่องกำหนดพิกัดด้วยดาวเทียม ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ เดินป่า ลาดตระเวนไปตามทะเลภูเขาและป่าลึกของพื้นที่เขตฯแห่งนี้ ผู้ช่วยฯไพรัช ซุ่นฮั้ว ได้นำความหารือกับชมรมฯเพื่อขอสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นเพื่อการ นี้

ชมรมฯได้หารือและเห็นว่าการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือจำ เป็นแก่ฝ่ายปราบปรามนี้ จะมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่เขตฯทุ่งใหญ่ และการเพิ่มประสิทธิภาพในงานอนุรักษ์ผืนป่าแห่งนี้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมกำลังใจแก่พิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนทั้ง หลาย ที่ต้องเสี่ยงภัยอันตรายในภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนี้ จึงได้มีมติให้ดำเนินการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือจำเป็นแก่ฝ่ายปราบปราม โดยได้แจ้งข่าวการสนับสนุนโครงการนี้ยังสมาชิกชมรมฯเพื่อจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็นคือ เครื่องกำหนดพิกัดด้วยดาวเทียม ๑ เครื่อง และเครื่องปั่นไฟเบนซินเคลื่อนที่ ๑ เครื่อง แบตเตอร์รี่ขนาด ๑๒ โวลท์ ๑๐๐ Ahr จำนวน ๑ ลูก และเวชภัณฑ์ จำนวนหนึ่งส่วนกุญแจมือสเตนเลส รองเท้าบู๊ต เปลมุ้งสนามกันยุงให้เตรียมจัดส่งในงวดครั้งไปแล้วแจ้งหมายกำหนดการถึง สมาชิกฯ ถึงวันเดินทางเพื่อส่งมอบอุปกรณ์เครื่องมือแก่เขตและได้ทำการส่งมอบอุปกรณ์ ดังกล่าวข้างต้นแก่เขตุฯทุ่งใหญ่ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๓ โดยมีนายจำเนียร ศรีสงวน หัวหน้าเขตฯทุ่งใหญ่เป็นผู้รับมอบ ณ หน่วยฯทินวยตามเอกสารชมรมฯ เลขที่ ช.อ.ต. ๙/๔๓

Share this:

CONVERSATION