image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

ลำดับเหตุการณ์การวางแนวถนนผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร


กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง โดยในแผนที่ผังเมืองรวมได้มีการวางแนวเส้นถนนตัดจากด่านเจดีย์สามองค์ ผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ไปยังจังหวัดตาก ซึ่งจากการเปรียบเทียบแผนที่ผังเมืองกับแผนที่ศักยภาพผืนป่าตะวันตกพบว่า เป็นการตัดถนนเส้นใหม่ ผ่านพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร (มรดกโลก)
๑๒ กันยายน ๒๕๔๘ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด และรายการประกอบแผนผัง ผังเมืองเขตรวมจังหวัดกาญจนบุรี และให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวม ร้องขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ ที่ดินของผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๘ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘

พฤศจิกายน ๒๕๔๘ สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตก ได้ทำหนังสือคัดค้านการวางเส้นทางตามแผนที่ผังเมืองและการตัดถนนเส้นทางดังกล่าว

๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ องค์กรอนุรักษ์ ได้แก่ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยฯ กลุ่มอนุรักษ์กาญจน์ กลุ่มสตรีกาญจนบุรี กลุ่มปฏิรูปสื่อภาคประชาชน จังหวัดกาญจนบุรี ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับคณะกรรมการอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก (กอต.) ๖ จังหวัด ได้มีการหารือและมีมติที่จะดำเนินการคัดค้านผังเมืองที่มีการวางแนวตัดถนนจากด่านเจดีย์สามองค์-จังหวัดตาก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร(ด้านตะวันออก)2005

๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ องค์กรอนุรักษ์ ได้แก่ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยฯ กลุ่มอนุรักษ์กาญจน์ กลุ่มสตรีกาญจนบุรี กลุ่มปฏิรูปสื่อภาคประชาชน จังหวัดกาญจนบุรี ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับคณะกรรมการอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก (กอต.) ๖ จังหวัด ได้เข้ายื่นหนังสือคัดค้านการตัดถนนผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ที่ประชุมร่วมพิจารณาคำร้องของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายเชิดวิทย์ ฤทธิ์ประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานมีมติให้ยกเลิกแนวถนนที่วางผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ***

ที่มา: จากหนังสือ "ถนนผ่านป่าทุ่งใหญ่ : ศิวิไลซ์หรือล่มสลาย" ที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร แจกจ่ายเผยแพร่ในงาน"ทุ่งใหญ่นเรศวรบนเส้นทางมรดกโลก" ที่จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘

*** ข้อมูลเพิ่มเติมจากการประชุมร่วมพิจารณาคำร้องของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ***

Share this:

CONVERSATION