image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ - หน่วยฯมหาราช ระยะที่ ๔ ติดตั้งหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ครั้งที่ ๑ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ชมรมฯและอาสาสมัครได้ร่วมกันดำเนินการพัฒนาหน่วยฯมหาราชในระยะ ที่๔ต่อ ตามโครงการพัฒนาหน่วยฯมหาราชซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการร่วมใจอนุรักษ์ พิทักษ์ทุ่งใหญ่ของชมรมฯที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ ในภารกิจครั้งนี้ นายธนบดี อุรารักษ์(ช่างเก่ง) หัวหน้าฝ่ายเทคนิคไฟฟ้าและอาสาสมัคร ได้เริ่มทำการติดตั้งหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานตามอาคารบ้านพัก และติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้า(Breaker)    บ้านพักเจ้าหน้าที่ฯเพิ่มเติม รวมทั้งเชื่อมเมนสายไฟฟ้าร้อยสายลงท่อฝังดินไฟทางเดินและเปลี่ยนแทนหลอด ไฟฟ้ารุ่นเก่า ของหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชตามแผนงานในระยะที่๔ แล้ว งานตามแผนระยะที่๔ ยังจะคงดำเนินต่อไปจนถึงปลายปีนี้ พร้อมกับงานก่อสร้างอาคาร  Solar House   ในระยะที่๕  ที่ได้ทยอยเริ่มต้นงานไปบางส่วนแล้ว

สำหรับหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานในโครงการนี้ ได้รับความสนับสนุนจากคุณวิโรจน์ รุจิวัฒนะพงศ์ ผู้ประกอบการจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าในจังหวัดนครปฐม  และภรรยาของช่างเก่งคุณฉัตรมณี ชาญดิลกโชติ จากพัทยาเมืองชลบุรี ร่วมกันสนับสนุนจำนวนรวมกันกว่าห้าสิบชุด สำหรับติดตั้งในอาคารที่ประทับองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ โรงครัว โรงรถ ห้องน้ำ และในอาคารอื่นๆ

และในภารกิจครั้งนี้ชมรมฯได้มอบอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ประกอบด้วย จานรับสัญญาณ สายสัญญาณ และเครื่องรับสัญญาณ  แก่หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช ทดแทนอุปกรณ์ชุดเก่าที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้แล้ว และได้ส่งเจ้าหน้าที่เทคนิคชมรมฯดำเนินการติดตั้งและทดสอบการทำงานเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้มีภารกิจงานสำรวจวิจัยสัตว์ป่าที่ต้องค้างแรมอยู่ที่หน่วยฯมหาราช ได้ติดตามข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองระหว่างที่ภารกิจงานอยู่ในเขตฯทุ่งใหญ่

งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบรับสัญญาณดาวเทียมนี้ เป็นอีกหนึ่งใน โครงการพัฒนาหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช และเป็นส่วนหนึ่งในโครงการร่วมใจอนุรักษ์พิทักษ์ทุ่งใหญ่ที่ชมรมฯกำลังดำเนินการอยู่ นอกจากการปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงานใหม่ การก่อสร้างห้องน้ำเพื่อบริการนักท่องเที่ยวเพิ่มจำนวน ๓ ห้อง การปรับปรุงสภาพรอบเสาหินมรดกโลก การปรับปรุงด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่ามหาราช การติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้าประจำหน่วย ฯลฯ งานก่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ด้วย

Share this:

CONVERSATION