image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ - หน่วยฯสาละวะวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๘ ชมรมฯได้ดำเนินการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แก่หน่วยพิทักษ์ป่าสาละวะ เพื่อเป็นแหล่งผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกที่ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวที่เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม และไม่ก่อมลภาวะแก่ระบบวิทยุสื่อสารของหน่วยพิทักษ์ป่าสาละวะ แทนเครื่องปั่นไฟฟ้าที่ชำรุด ทำให้ระบบวิทยุสื่อสารของหน่วยพิทักษ์ป่าสาลาวะกลับมาใช้งานได้ดังเดิมและเชื่อมโยงสัญญาณเข้าสู่ระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารเขตฯทุ่งใหญ่อีกครั้ง

การเดินทางในภารกิจครั้งนี้ คงนับเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เจ้าหน้าที่ชมรมฯและอาสาสมัครผู้ร่วมภารกิจจะต้อง เก็บบันทึกความยากลำบากของการเดินทางครั้งนี้ไว้ในความทรงจำส่วนตัวที่ยากจะ ลืม และอาจคงเป็นด้วยสาเหตุนี้ที่หน่วยฯสาลาวะจึงถูกยกเลิกยุบหน่วยไปในสมัยนาย โกมลทำหน้าที่หัวหน้าเขตฯ และเมื่อนายไพบูลย์ เศวตมาลานนท์เข้าทำ หน้าที่หัวหน้าเขตฯทุ่งใหญ่ จึงได้ทำการฟื้นฟูหน่วยฯสาลาวะที่มีหน้าที่สำคัญในการป้องกันพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่าในพื้นที่ใกล้ชายแดนพม่าที่มีปัญหาการลักลอบตัดไม้ ดังที่เป็นข่าวอยู่เนืองๆ


Share this:

CONVERSATION