image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าเซซาโว่

ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ชมรมฯร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ ร่วมกันดำเนินงานก่อสร้างหน่วยฯเซซาโว่ในงานส่วนที่เหลือต่อ จนงานก่อสร้างหน่วยฯเซซาโว่สำเร็จบริบูรณ์ในภารกิจครั้งนี้ ซึ่งยังความภาคภูมิใจแก่เจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่และเจ้าหน้าที่ชมรมฯและอาสา สมัครเป็นอย่างยิ่ง ที่งานก่อสร้างหน่วยพิทักษ์ป่าเซซาโว่ซึ่งเป็นหน่วยฯต้นกำเนิดเขตฯทุ่งใหญ่ ที่ได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่สมัยหัวหน้าฯไพบูลย์ เศวตมาลานนท์ ได้สำเร็จลงในสมัยหัวหน้าฯเอิบ เชิงสะอาด โครงการก่อสร้างหน่วยเซซาโว่นี้เป็นหนึ่งในสามของชมรมฯในวาระที่เขตฯทุ่งใหญ่ครบรอบ ๓๐ ปี

โครงสร้างไม้ของอาคารหน่วยฯเซซาโว่นี้  รื้อย้ายมาจากบ้านพักเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ข้างน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ของเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ซึ่งลุงเชียรเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ดูแลรักษาตลอดมาร่วมสามสิบปี เดิมทีบ้านหลังนี้เป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่หลังแรกที่หัวหน้าฯเกษม รัตนชัย ตั้งใจจะปลูกไว้ ณ ที่ตั้งหน่วยฯเซซาโว่ในปัจจุบันนี้ แต่ด้วยความยากลำบากในการเดินทาง กอปรกับปัญหาความคิดขัดแย้งทางการเมืองในอดีตที่พื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่สีชมพู บ้านพักเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่หลังแรกนี้ จึงถูกย้ายไปปลูกสร้างไว้ที่ข้างน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นในปัจจุบัน และเป็นที่พักค้างแรมของเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่เรื่อยมา ระหว่างการเดินทางไป-กลับ ระหว่าง อ.ศรีสวัสดิ์และเขตฯทุ่งใหญ่

ในวาระที่เขตฯทุ่งใหญ่ครบรอบ ๓๐ ปี ในปีนี้ การขนย้ายและก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยฯเซซาโว่นี้ จึงมีความหมายและความสำคัญแก่เขตฯทุ่งใหญ่อย่างมาก ที่สมบัติของเขตฯทุ่งใหญ่ตั้งแต่สมัยก่อตั้งเขตฯทุ่งใหญ่ได้กลับคืนสู่ที่ตั้งเดิมอีกครั้ง สมดังที่เจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ในอดีตมุ่งหวังและตั้งใจไว้

Share this:

CONVERSATION