image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สนับสนุนทีมงานสำรวจนกเงือก สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า WCSเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๘ ชมรมฯสนับสนุนการขนส่งเจ้าหน้าที่สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า  WCS  เจ้าหน้าที่โครงการสำรวจนกเงือก(Hornbill project)และเจ้าหน้าที่หน่วยฯมหาราช  (นายระวัง กลิ่นไกล นายสรยุทธ ไชยเขียว นายทิตย์จิตร สังขคีรี  และนางสาวพรกมล จรบุรมย์) ไปยังจุดเริ่มต้นในการเดินเท้าสำรวจข้อมูลนกเงือก   (Hornbill  Project) ซึ่งเป็นงานสำรวจเก็บข้อมูลทางวิชาการของ ศร.ดร.พิไล ม.มหิดล ซึ่ง WCS  โดยดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ ได้ร่วมสนับสนุน ซึ่งได้วางเส้นสำรวจนกในเขตฯทุ่งใหญ่ไว้ ๕ เส้น ซึ่งจะต้องส่งเจ้าหน้าที่เดินเท้าเก็บข้อมูลนกเงือกในทุกเส้นสำรวจ อย่างน้อยเส้นละสองครั้งต่อปี  ตามที่ได้วางเส้นสำรวจในหลายพื้นที่ตามผืนป่าต่างๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่สำรวจมีภารกิจต้องเดินเท้าสำรวจเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ข้อมูลจากการสำรวจนกเงือกนี้ นอกจากจะมีความสำคัญในการศึกษาและวางแผนในการอนุรักษ์สายพันธุ์นกเงือกในอนาคตแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ผืนป่านั้นๆอีกด้วย เนื่องจากนกเงือกเป็นนกขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยพื้นที่ป่าขนาดใหญ่และต้นไม้ใหญ่ในการหากินและอยู่อาศัย

Share this:

CONVERSATION