image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การวิ่งทางไกลการกุศล เขตฯทุ่งใหญ่นเรศวร - ศาลเจ้าห่อหลักเมือง จ.กาญจนบุรีระหว่างวันที่ ๓๑ เมษายา ๒๕๔๗ - ๘ เมษายน ๒๕๔๗ ชมรมฯให้การสนับสนุนการวิ่งทางไกลการกุศลของคณะเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเขต รักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร นำโดยหัวหน้าฯไพบูลย์ เศวตมาลานนท์ เพื่อแก้บนถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่พ้นภาระคดี "บ้านสามหลัง" และหารายได้เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลลูกจ้างเขตฯทุ่งใหญ่ที่เจ็บป่วย นายพงษ์เทพ อินทรจีน ซึ่งนอนรอการผ่าตัดอยู่ที่ ร.พ.พหลพลพยุหเสนา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยชมรมฯเข้าสนับสนุนค่าอาหารและค่าใช้จ่ายตลอดการวิ่งทางไกล ๙ วันจำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์การวิ่งทางไกลการกุศล
แก้บนถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
รับบริจาคหารายได้ช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราวที่เจ็บป่วย

รายนามผู้ร่วมวิ่งทางไกลการกุศล
ไพบูลย์ เศวตมาลานนท์
รัตนะชัย เขยชัย
ทิตย์จิตร สังขละคีรี
มงคลชัย ปานรอด
ประสิทธิ์ พลเวียงคำ
พนม บุญราศรี
เอกราช ไทรสังขกุลพร
นพดล คำใจ
สกล โป๊ะต๊ะ
มณฑล แก้วชูทิศ
ประกาศิต มณี
อนุสิทธิ์ จันทร์ศรี
พิเชษฐ์ สิริฤกษ์
สาคร สืบสาย
มณฑล มาปรีดา
สุภชัย อู่ตะเภา
นายดาบชาติชาย ลพสถิตย์
อนุวัตร ใจซื่อ
เทอดศักดิ์ ภัทรวาณี
อำพล ฐาปนพันธ์นิติกุล

Share this:

CONVERSATION