image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบเครื่องวิทยุสื่อสารหน่วยพิทักษ์ป่าตะเคียนทองเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๘ นายเทเวศร์ อุตวิชัย ประธานชมรมฯมอบเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ ชุด ให้กับ นายวสันต์ สวัสดิ์สาย หัวหน้าหน่วยฯตะเคียนทอง เพื่อใช้ภารกิจราชการ งานลาดตระเวนตรวจป่า ในงานป้องปรามและป้องกันการลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์ป่า บริเวณพื้นที่รับผิดชอบ ใกล้ชายแดนพม่า เพื่อประโยชน์ในการสงวนและรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ธรรมชาติและป่าไม้ของเขตฯทุ่งใหญ่ ในโอกาสที่ชมรมฯเข้าดำเนิน การติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสารหน่วยพิทักษ์ป่าตะเคียนทอง ทำให้สามารถเชื่อมต่อการสื่อสารเข้าสู่ระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารของเขตฯทุ่งใหญ่ชั้นในได้โดยตรง ซึ่งเป็นการเสริมประสิทธิภาพและความมั่นคงแก่เครือข่ายระบบวิทยุสื่อสารเขตฯทุ่งใหญ่โดยรวม และนับเป็นอีกหลักประกันหนึ่งที่จะส่งเสริมงานอนุรักษ์ป่าทุ่งใหญ่ให้มั่นคงยั่งยืนต่อไป

การสนับสนุนมอบเครื่องวิทยุสื่อสารแก่เจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่นี้ เป็นหนึ่งในโครงการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือจำเป็นที่ขาดแคลนของชมรมฯ ซึ่งชมรมฯได้ทยอยนำส่งอุปกรณ์เครื่องมือต่างเพื่อเจ้าหน้าที่ได้นำไปใช้ใน งานลาดตระเวนตรวจป่าและงานด้านอื่นๆเพื่อช่วยแก้ปัญหา ความขาดแคลนอุปกรณ์จำเป็นในการปฏิบัติงานเรื่อยมา อีกทั้งยังเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่เฝ้ารักษาผืนป่าทุ่งใหญ่อีกด้วย

Share this:

CONVERSATION