image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการสนับสนุนการฝึกอบรมพิทักษ์ป่า การฝึกอบรมพิทักษ์ป่ารุ่นที่ ๔๒๑ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘: ที่ผ่านมา สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า(WCS)ประเทศไทย ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าแก่ เจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ หลังจากที่ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเช่นนี้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยาน แห่งชาติหลายแห่งก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งเป็นโครงการที่สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า(WCS)ประเทศไทย โดย ดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ ได้จัดสรรงบประมาณและบุคคลากรผู้มีความรู้ให้การบรรยายในวิชาการต่างๆเพื่อ พัฒนาความรู้ความสามารถผู้เข้ารับการฝึกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในการฝึกอบรมฯครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่จำนวน ๒๐ นาย เข้าร่วมรับการฝึก ณ เขตฯทุ่งใหญ่ โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ แบ่งออกเป็น ๓ ภาค คือ ๑. เทคนิคการสำรวจป่าควบคู่การลาดตระเวน  ๒. การใช้เครื่องกำหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์(GPS) แผนที่และเข็มทิศ  ๓. เทคนิคการลาดตระเวนภาคสนามและการจับกุม

ก่อนเริ่มการฝึกอบรมฯ สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า(WCS)ประเทศไทย ได้แจกจ่ายเครื่องแบบฝึก เป้สนาม รองเท้าคอมแบท ผ้าพันคอ สมุดคู่มือ สมุดบันทึก ฯลฯ แก่ผู้เข้ารับการฝึก ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการฝึกตั้งแต่ร่มต้น ซึ่งส่งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความกระตือรือร้นและตั้งใจศึกษาและรับการฝึกอบรมฯอย่างเต็มที่ แล้วหัวหน้าฯเอิบ เชิงสะอาด กล่าวให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกแล้ว

ในการฝึกอบรมฯครั้งนี้ สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน จากกองกำกับการฝึกอบรมพิเศษ ๒ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน ๕ นายมาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯในวิชาเทคนิคการลาดตระเวนภาคสนามและการจับกุม และครูฝึกยังได้ให้ความรู้เรื่องอาวุธศึกษาและการใช้อาวุธปืนหลายประเภทอีกด้วย

นอกจากนี้ การฝึกวิชาแผนที่เข็มทิศและเครื่องกำหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์(GPS) ตลอดจนการฝึกฝนการเก็บข้อมูลสัตว์ป่าในวิชาเทคนิคการสำรวจป่าควบคู่การลาดตระเวน ก็ได้ผู้ที่เชี่ยวชาญของสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ให้การฝึกอบรมฯ ด้วยการจัดเตรียมอุปกรณ์การฝึก ตำราเรียน คู่มือ อย่างพร้อมเพรียง ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกได้รับความรู้และทักษะในวิชาดังกล่าวเป็นอย่างมาก

นับ ตั้งแต่เขตฯทุ่งใหญ่จัดให้มีการฝึกอบรมพิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ เป็นต้นมา เจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ก็ได้เรียนรู้วิชาการต่างๆเรื่อยมา และการฝึกอบรมก็มีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเป็นลำดับพร้อมๆกับประสิทธิภาพ ทัศนคติและอุดมการณ์ของเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ที่เพิ่มพูนขึ้น การฝึกอบรมฯที่สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า(WCS)ประเทศ ไทย จัดให้มีขึ้นครั้งนี้มีความเข้มข้นทั้งด้านเนื้อหาวิชาการทั้งภาคทฤษฏีและ ปฏิบัติเป็นอย่างมาก กอปรกับการเตรียมการมาเป็นอย่างดี นับเป็นการยกมาตรฐานการฝึกอบรมฯให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นซึ่งจะยังประโยชน์แก่ผู้ เข้ารับการฝึกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตลอด ระยะเวลาการฝึกอบรมทั้ง ๗ วัน เจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ได้รับความรู้อย่างมากในหลายวิชาจากวิทยากรผู้ทรง คุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญหลายท่าน ส่งผลให้เกิดความตื่นตัวแก่เจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ที่เข้ารับการฝึกเป็น อย่างมาก ความรู้วิชาการต่างๆที่ผู้เข้ารับการฝึกได้ศึกษาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ใน การปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าของเขตฯทุ่งใหญ่ต่อไป

Share this:

CONVERSATION