image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สนับสนุนโรงเรียนบ้านอุ่นรักชมรมฯร่วมกับ The Family โดย Mr. Tim นำส่งอุปกรณ์การเรียน เครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร เครื่องดื่ม เข้าสนับสนุนโรงเรียนบ้านอุ่นรัก อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ที่บริหารและอำนวยการสอนโดย Didi Devamala และ Arunaka พร้อมอาสาสมัครจากทั่วโลกที่หมุนเวียนเข้ามาสอนเด็ก ผลัดละ ๓ เดือน และมีเด็กเล็กในความดูแลปัจจุบันรวมร้อยกว่าคนซึ่งมีความต้องการอาหาร นม รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนจำนวนมาก

Share this:

CONVERSATION