image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร: แม่กะสะ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๔: หนึ่งวันหลังจากพิธีอัญเชิญพระฤๅษีประทับศาลเจ้าพ่อทุ่งใหญ่แล้ว งานติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารและพลังงานแสงอาทิตย์หน่วยพิทักษ์ป่าปฐมฤกษ์ใน โครงการก่อสร้างระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารและพลังงานแสงอาทิตย์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่  ก็เริ่มต้นขึ้น ณ  หน่วยพิทักษ์ป่าแม่กะสะแห่งนี้

การดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์เริ่มขึ้นพร้อมๆกับระบบวิทยุ สื่อสารในช่วงเช้า โดยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครชมรมฯแบ่งทีมงานออกเป็นสองส่วน แล้วช่วยกันดำเนินการโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยฯร่วมสนธิกำลังในภารกิจด้วย การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นขั้นตอนตามแผนงานจนกระทั่งแล้วเสร็จใน ช่วงเย็น หลังจากที่ทำการทดสอบการทำงานของระบบพลังงานแสงอาทิตย์และวิทยุสื่อสารเป็น ที่เรียบร้อยแล้ว จึงเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจในครั้งนี้ ซึ่งยังความมั่นใจและภาคภูมิใจแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครชมรมฯ ที่จะช่วยกันผลักดันดำเนินงานโครงการดังกล่าวต่อไปในอีกหลายปีข้างหน้า เพื่อก่อสร้างระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารและพลังงานแสงอาทิตย์ประจำหน่วยฯ แก่หน่วยพิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาเชิงโครงสร้างระบบการสื่อสารและพลังงานทางเลือกทดแทน ที่ต้องลงทุนสูงแต่คุ้มค่าในระยะยาวที่ต้องใช้ความทุ่มเทพยายามอย่างมาก เพื่อประโยชน์เป้าหมายในการอนุรักษ์ผืนป่าทุ่งใหญ่ - มรดกโลก ให้ยั่งยืนสืบต่อไป

นอกจากความสำเร็จปฐมฤกษ์ของการเริ่มต้นโครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว ภารกิจครั้งนี้ก็นับเป็นความสำเร็จปฐมฤกษ์ของโครงการจัดหาปรับปรุงติดตั้งระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารแก่หน่วยพิทักษ์ป่าเขตฯทุ่งใหญ่อีก ด้วย แน่นอนว่า โครงการทั้งสองจะต้องดำเนินต่อไปควบคู่กัน เพราะระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารเปรียบเสมือนโครงกระดูกของเขตฯทุ่งใหญ่ เป็นระบบการสื่อสารเพียงหนึ่งเดียวที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่จะเชื่อมโยง สัญญาณข่าวสารในทุกพื้นที่เขตฯทุ่งใหญ่เข้าไว้ด้วยกัน นับเป็นโครงสร้างที่มีความสำคัญยิ่งที่จะใช้ในงานบริหารจัดการ พัฒนา ป้องกัน ปราบปราม ปกป้อง ดูแลรักษาพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าของเขตฯทุ่งใหญ่ในอนาคต

หากแต่ระบบวิทยุสื่อสารต้องการพลังงานไฟฟ้าในการทำงาน ระบบพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นคำตอบ ด้วยเหตุที่เป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีวันหมด ไม่ก่อมลภาวะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีค่าบำรุงรักษา แม้ลงทุนสูงในครั้งแรก แต่คุ้มค่าในระยะยาว แต่ความพยายามที่จะดำเนินการโครงการทั้งสองไปควบคู่กันให้สำเร็จทั่วทั้งเขตฯทุ่งใหญ่ ที่มีหน่วยพิทักษ์ป่าเกือบยี่สิบหน่วยและจุดสกัดด่านตรวจอีกหลายแห่ง ในพื้นที่ทุรกันดารกว้างใหญ่ล้านกว่าไร่ได้นั้น นับว่าเป็นโครงการที่ต้องอาศัยทั้งเงินทุนจำนวนมหาศาลและความมุ่งมั่นทุ่มเทพยายามเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังต้องอาศัยความร่วมมือสามัคคีของเขตฯทุ่งใหญ่และชมรมฯ ในการดำเนินโครงการทั้งสองนี้ ซึ่งยังต้องใช้เวลาอีกหลายปีนับจากนี้ไป

ความท้าทายของโครงการทั้งสองนี้ มีความอยู่รอดของผืนป่าทุ่งใหญ่และสัตว์ป่าของผืนป่านี้เป็นเดิมพัน ด้วยรางวัลแห่งความสำเร็จนี้ เป็นสิ่งที่นักอนุรักษ์และคนไทยทั่วไปคาดหวังที่จะเห็นการอนุรักษ์ป่าทุ่ง ใหญ่อย่างยั่งยืน ชมรมฯจะได้ทุ่มเทสรรพกำลัง สติปัญญา เข้าดำเนินการขับเคลื่อนโครงการทั้งสองไปสู่ฝั่งฝันให้จงได้ แม้จะต้องใช้เวลาและความพยายามมากเท่าใด จะต้องประสบอุปสรรคปัญหาใด เราจะมุ่งมั่นทุ่มเททุกความพยายามให้ไปสู่จุดหมาย บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการให้จงได้ เพื่อความสำเร็จและประโยชน์ของการอนุรักษ์ผืนป่าทุ่งใหญ่ มรดกโลก ที่เรารักนี้ไว้

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์หน่วยแม่กะสะ

Share this:

CONVERSATION