image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานครั้งที่ ๑เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ชมรมฯได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน ๒ ชุด มูลค่า ๓๙,๐๐๐ บาท แก่สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำและโครงการจัดการผืนป่ามรดกโลกเชิงนิเวศ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานที่จำเป็นและขาดแคลน โดยคุณวันดี เจ้าหน้าที่โครงการและเจ้าหน้าที่เขตฯห้วยขาแข้งร่วมกันรับมอบ และได้นำส่งแก่คุณศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ และคุณไพโรจน์ ลิ้มเจริญ หัวหน้าโครงการจัดการผืนป่ามรดกโลกเชิงนิเวศแล้ว

การสนับสนุนดังกล่าว สืบเนื่องจากเมื่อครั้งที่คณะเจ้าหน้าที่ชมรมฯ เดินทางไปร่วมประชุม โครงการสำรวจเส้นทางเดินสัตว์ป่าเขตฯทุ่งใหญ่ กับหัวหน้าศักดิ์สิทธิ์ที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ เมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา และได้รับทราบถึงปัญหาความขาดแคลนอุปกรณ์ดังกล่าว ชมรมฯจึงได้มอบหมายให้นายดาบชาติชาย ลพสถิตย์ เจ้าหน้าที่ชมรมฯออกเดินทางเมื่อบ่ายวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ นำส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวแก่หน่วยงานทั้งสอง เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความขาดแคลนดังกล่าว และเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๘ ที่ผ่านมาในภารกิจ โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารเขตฯห้วยขาแข้ง ชมรมฯได้มอบเครื่องพิมพ์เพิ่มเติมแก่สำนักงานโครงการจัดการผืนป่ามรดกโลกเชิงนิเวศ เพิ่มเติมอีกจำนวน ๑ เครื่อง และอุปกรณ์สายเคเบิลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ๑ ชุด มูลค่า ๒,๔๐๐ บาท โดยคุณอังคนาและคุณวันดีเจ้าหน้าที่โครงการฯได้รับมอบแล้ว และเจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ชมรมฯ ยังได้ให้คำแนะนำอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์เครือข่ายแก่เจ้าหน้าที่โครงการฯด้วย

ภารกิจของสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำและโครงการจัดการผืนป่ามรดกโลกเชิง นิเวศ นับว่ามีบทบาทอย่างมากต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า ธรรมชาติและผืนป่ามรดกโลกเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความพยายามในการจัดการผืนป่ามรดกโลกแบบองค์รวมให้มีทิศทางและกระบวนทัศน์ใน การทำงานและมีแผนการดำเนินงานและจัดการแบบบูรณาการ โดยการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมในความพยายามและรับผิดชอบ ร่วมกันอย่างแท้จริง เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนของผืนป่ามรดกโลกที่น่าภาคภูมิใจซึ่งเป็น สมบัติของชาติ ให้ยังประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยตลอดไป

Share this:

CONVERSATION