image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การประชุมเตรียมการโครงการสนับสนุนงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่๑ เมษายน ๒๕๔๙ ที่ผ่านมา ชมรมฯได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม เรื่องการเตรียม โครงการการสนับสนุนงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ตะวันตก ภายใต้ความสนับสนุนด้านวิชาการของสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำเขตฯห้วยขาแข้ง ที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน และจะดำเนินการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพ(Camera  Trap) ใน ปลายปีนี้ เป็นแห่งที่สองต่อจากเขตฯห้วยขาแข้ง ซึ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่รวมทั้งเจ้าหน้าที่ชมรมฯที่ร่วมงาน วิจัยเสือทุ่งใหญ่ด้านตะวันตก ได้ทยอยเดินทางไปเข้ารับการอบรมฝึกฝนเทคนิควิธีการปฏิบัติงานภาคสนามกับ  หัวหน้าฯศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ ที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๔๙ ตามขั้นตอนแผนงานที่ผ่านมาแล้ว

งานวิจัยเสือในประเทศไทยเริ่มต้นอย่างจริงจังเมื่อสามปีที่ผ่านมา ซึ่ง สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า WCS ประเทศไทย เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ให้การสนับสนุนงานวิจัยเสือต่อเนื่องเรื่อยมา กอปรกับความมุ่งมั่นทุ่มเทของหัวหน้าฯศักดิ์สิทธิ์และเจ้าหน้าที่ของสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ และด้วยประสบการณ์ความรู้ในการให้คำปรึกษาของ Dr. Dave ผู้เชี่ยวชาญในงานวิจัยเสือตลอดจนการสนับสนุนจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปัจจุบันนี้งานวิจัยเสือของสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำซึ่งเป็นงานวิจัยเสือ แห่งแรกของประเทศก้าวหน้าไปอย่างมาก สามารถจำแนกเสือในเขตฯห้วยขาแข้งได้แล้วประมาณ ๓๖ ตัว โดยใช้เทคนิคการตั้งกล้องดักถ่ายภาพและการติดปลอกคอวิทยุสื่อสารและระบบจีพี เอส(radio&GPS collar) รวมทั้งการบันทึกร่องรอยต่างๆอย่างเป็นระบบ ซึ่งงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ตะวันตกก็จะใช้เทคนิคการวิจัยเช่นเดียวกัน

การประชุมเริ่มต้นหลังจากที่นายนอนุวัตร ใจซื่อ เจ้าหน้าที่ชมรมฯอ่าน บทกวีที่ Mr. David ได้แต่งขึ้นเมื่อครั้งเดินทางมาเยือนประเทศไทยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ต่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แล้วจึงเป็นการบรรยายถึงความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ รูปแบบและวิธีดำเนินการ  งบประมาณ ฯลฯ ตลอดจนตัวอย่างเทคนิควิธีการงานวิจัยเสือ รวมทั้งการบรรยายเรื่องนิเวศวิยาของเสือพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เขตฯทุ่งใหญ่โดยนายประนุช ที่ได้รวบรวมจากการดำเนินงานใน โครงการสำรวจเส้นทางเดินสัตว์ป่าเขตฯทุ่งใหญ่ ตลอดปี ๒๕๔๘ ที่ผ่านมา

และเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ที่ผ่านมา คณะเจ้าหน้าที่ชมรมฯได้นำเสนอข้อมูลการเตรียมการโครงการสนับสนุนงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่แก่หัวหน้าฯเอิบ เชิงสะอาด ณ สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ เพื่อประสานความร่วมมือและแผนงานเพื่อให้การดำเนินงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ดำเนินไปด้วยความราบรื่น และ มีประสิทธิภาพ ซึ่งนายประนุชได้นำเสนอข้อมูลการสำรวจเส้นทางเดินสัตว์ป่าที่ชมรมฯร่วมกับ เขตฯทุ่งใหญ่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญของงานวิจัยเสือในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ GIS ที่ชมรมฯได้รวบรวมและพัฒนาเช่นเดียวกับข้อมูลของสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า WCS ประเทศไทย ที่กำลังดำเนินการอยู่ และจะได้นำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ประมวลผลเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลางของเขตฯทุ่งใหญ่ต่อไปในอนาคตด้วย

Share this:

CONVERSATION