image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สนับสนุนวัสดุก่อสร้างระบบประปาภูเขา หน่วยพิทักษ์ป่าทิไล่ป้าเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๘ ชมรมฯขนส่งและมอบท่อน้ำดื่มพีวีซีและอุปกรณ์เพื่อก่อสร้างระบบประปาภูเขา  แก่ หน่วยพิทักษ์ป่าทิไล่ป้า ตามที่นายทนง ไผ่ศิลาภูมิ และเจ้าหน้าที่หน่วยฯได้ร้องขอความสนับสนุนมายังชมรมฯ เนื่องจากหน่วยฯขาดน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เนื่องจากแหล่งน้ำเดิมที่ใช้อยู่ไม่มีน้ำเพียงพอ ทำให้เจ้าหน้าที่หน่วยฯต้องแบกน้ำจากห้วยแม่กษัตริย์ซึ่งอยู่ห่างไกลออกไป หลายร้อยเมตรทำให้เกิดความลำบาก เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหา และสนับสนุนเจ้าหน้าที่และพิทักษ์ป่าที่หน่วยตั้งอยู่ห่างไกลติดชายแดนพม่า ให้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ชมรมฯ จึงให้การสนับสนุนวัสดุในการก่อสร้างระบบประปาภูเขาแห่งใหม่ โดยขนส่งมอบท่อน้ำดื่มพีวีซีขนาด ๔" , ๒" , ๑" , ๖/๘" และ ๔/๘" จำนวน หนึ่งคันรถ รวมความยาวหนึ่งกิโลเมตรเศษ เพื่อเชื่อมต่อน้ำจากภูเขาหน้าหน่วยฯ และพร้อมกันนี้ ชมรมฯได้มอบลวดสลิงขนาดสามหุนจำนวนสองขดความยาวหนึ่งร้อยยี่สิบเมตรแก่ หน่วยฯเพื่อใช้ซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามห้วยหน้าหน่วยฯที่ชำรุดพร้อมสมุดบันทึก และปากกาจำนวนหนึ่งด้วย โดยนายอำนาจ เจ้าหน้าที่หน่วยฯเป็นผู้รับมอบเพื่อดำเนินการต่อไป

Share this:

CONVERSATION