image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สนับสนุนงานซ่อมแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ เขตฯทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันตกเมื่อวันแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๙ ที่ผ่านมา ชมรมฯได้นำส่งแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์  (photovoltaic Solar Panel)  หน่วยพิทักษ์ป่าทินวย(สำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่) ที่ชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้ และได้ทำการซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมแล้วคืนแก่เขตฯทุ่งใหญ่ ในภารกิจการก่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ระยะที่ ๖ หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเช่นกัน

แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ที่ชำรุดนี้ เดิมติดตั้งอยู่ที่หลังคาอาคารวิทยุสื่อสารสำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่ ใช้ประจุกระแสไฟฟ้าให้แบตเตอร์รี่ห้องวิทยุสื่อสาร ซึ่งหัวหน้าฯเอิบ เชิงสะอาด ได้มอบให้ชมรมฯนำกลับมาซ่อมแซมเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๙ สาเหตุที่ทำให้อุปกรณ์ดังกล่าวชำรุด อาจเนื่องมาจากการต่อเชื่อมวงจรไฟฟ้าผิดพลาด หรือ ฟ้าผ่า ทำให้กระแสไฟฟ้าย้อนกลับเข้าแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ และเป็นเหตุให้ "ไดโอด" (Diode) ชำรุดไหม้เสียหาย ซึ่งเป็นลักษณะเช่นเดียวกันกับ แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ของศูนย์วิทยุยู่ยี่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่ชมรมฯได้สนับสนุนการซ่อมบำรุงให้เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

ไดโอดเป็นอุปกรณ์อีเลคทรอนิคส์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ มีคุณสมบัติยอมให้กระแสไฟฟ้าจากภายนอกไหลผ่านตัวมันได้ทิศทางเดียว ซึ่งทำหน้าที่เหมือนสวิทช์ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าย้อนกลับผิดทิศทาง และมีแรงดันกระแสมากพอทำให้เกิดแรงดันพังทลาย(Breakdown Voltage) จะเกิดความร้อนจนเมื่ออุณหภูมิสูงถึงขั้นทำให้ไดโอดไหม้ชำรุดเสียหายได้

ช่างชัย ทำหน้าที่จัดหาอะไหล่ แล้วให้คำแนะนำช่างอั๋น ในการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ แล้วทดสอบการทำงาน เมื่อเรียบร้อยแล้วจึงทำการห่อมัดรอการขนส่งกลับไปยังเขตฯทุ่งใหญ่ในภารกิจครั้งต่อไป จนเมื่อถึงกำหนดการเดินทางภารกิจการก่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หน่วยฯมหาราชระยะที่ ๖ ชมรมฯจึงได้นำส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าวคืน แก่เขตฯทุ่งใหญ่เพื่อนำไปใช้งานต่อไป

Share this:

CONVERSATION