image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โครงการการจัดการผืนป่ามรดกโลกเชิงระบบนิเวศ เขตฯป่าห้วยขาแข้งเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ระหว่างภารกิจการอบรมผู้นำการอนุรักษ์เสือโคร่งในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง รุ่นที่ ๒ ชมรมฯได้มอบสนับสนุนเครื่องพิมพ์ภาพถ่าย ยี่ห้อ  EPSON     รุ่น PHOTO LAB   ๑๐๐ มูลค่า ๗,๐๐๐ บาท แก่โครงการการจัดการผืนป่ามรดกโลกเชิงระบบนิเวศ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานที่จำเป็นในงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของโครงการฯ โดยคุณอังคณา เมฆวิลัย และคุณวันดี พรพิมลไพบูลย์ พร้อมด้วยผู้ช่วยฯ  สุนทร ฉายวัฒนะ ได้รับมอบอุปกรณ์ดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ชมรมฯที่ "ครัวติเตะ" สำนักงานเขตฯห้วยขาแข้งแล้ว

การสนับสนุนมอบเครื่องพิมพ์ภาพถ่ายนี้ จะช่วยเสริมประสิทธิภาพ ศักยภาพ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์บางประเภทในงานประชาสัมพันธ์ของโครงการฯที่สามารถผลิต ได้เองให้มีความคล่องตัวรวดเร็วยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของโครงการอีกสองท่านเมื่อต้น เดือนที่ผ่านมา ซึ่งโครงการการจัดการผืนป่ามรดกโลกฯจะได้นำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุ ประสงค์ต่อไป

Share this:

CONVERSATION