image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ - หน่วยฯมหาราช ระยะที่ ๔ ติดตั้งหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ครั้งที่ ๒ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ชมรมฯเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่และอาสาสมัครได้ร่วมกันดำเนินการ พัฒนาหน่วยฯมหาราชในระยะที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ต่อ ตามโครงการพัฒนาหน่วยฯมหาราช ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการร่วมใจอนุรักษ์พิทักษ์ทุ่งใหญ่ของชมรมฯที่กำลัง อยู่ระหว่างดำเนินการ ในภารกิจครั้งนี้ นายธนบดี อุรารักษ์(ช่างเก่ง) หัวหน้าฝ่ายเทคนิคไฟฟ้าและอาสาสมัคร ได้เริ่มทำการติดตั้งหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานตามอาคารบ้านพักส่วนที่เหลือ และติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้า(Breaker)    เพิ่มเติมตามจุดเชื่อมต่อสายเมนไฟฟ้าอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ฯ และห้องน้ำในส่วนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ งานตามแผนระยะที่ ๔ แล้วเสร็จบริบูรณ์แล้วในภารกิจครั้งนี้ โดยได้รับความสนับสนุนอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมจำนวน ๔๘ ชุด จากคุณวิโรจน์ รุจิวัฒนะพงศ์ ซึ่งชมรมฯจะได้เร่งดำเนินงานในระยะที่ ๕ และส่วนที่เหลือต่อไปเพื่อให้โครงการก่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หน่วยฯมหาราช ซึ่งนับเป็นโครงการแรกของเขตฯทุ่งใหญ่ ในโครงการพัฒนาหน่วยฯมหาราช ให้ดำเนินการเสร็จสิ้นทันตามกำหนดแผนงานในเดือนพฤษภาคมนี้

Share this:

CONVERSATION