image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบเครื่องวิทยุสื่อสารแก่หมอผ่องบ้านจะแก"หมอผ่อง" หรือ "สังขละเก้า" เจ้าหน้าที่สาธารณสุขคนเดียวที่เป็นที่พึ่งของราษฎรในเขตฯทุ่งใหญ่ยามเจ็บป่วย รับมอบเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารแบบมือถือจาก นายสุภชัย อู่ตะเภา เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยุสื่อสารชมรมฯ บริเวณหน้าโรงเรียนเขาหินตั้ง เพื่อใช้ในงานอนามัยและสาธารณสุขแก่ราษฎรในเขตฯทุ่งใหญ่

การสนับสนุนมอบเครื่องวิทยุสื่อสารแก่หมอผ่อง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขครั้งนี้  เป็นหนึ่งในโครงการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือจำเป็นที่ขาดแคลนของชมรมฯ แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่ในผืนป่าทุ่งใหญ่ ซึ่งชมรมฯได้ดำเนินการต่อเนื่องเรื่อยมา เพื่อช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนอุปกรณ์จำเป็นในการปฏิบัติงา อีกทั้งยังเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในผืนป่าทุ่งใหญ่ที่ทุรกันดารอีกด้วย

Share this:

CONVERSATION