image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร: พุจือ ครั้งที่ ๑๒๙ มกราคม ๒๕๔๗: ระหว่างภารกิจการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แก่สถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายชั่วคราวทุ่งใหญ่ นายสุภชัย อู่ตะเภา (ช่างชัย HS7-CEJ) เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสารชมรมฯได้มอบเครื่องวิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ ICOM   รุ่น  2G  พร้อมแบตเตอร์รี่และอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า(Inverter) แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดสกัดพุจือ เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับหน่วยพิทักษ์ป่าจะแกและหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยเดอลู ด้วยจุดสัดพุจือตั้งอยู่บริเวณเหมืองร้างพุจือ ใกล้ชายแดนด้านทิศตะวันตก ซึ่งมีกองกำลังติดอาวุธต่างชาติเคลื่อนไหวอยู่บ่อยครั้ง วิทยุสื่อสารจึงเป็นสิ่งจำเป็นแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานใช้ส่งข่าวสาร เร่งด่วนต่างๆอีกทั้งยังช่วยเพิ่มความอบอุ่นใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้วย ซึ่งชมรมฯจะได้จัดหาเครื่องวิทยุสื่อสารมอบแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าตามโครงการสนบัสนุนของชมรมฯต่อไป

Share this:

CONVERSATION