image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การก่อสร้างหอดาวเทียมผืนป่ามรดกโลกจุดที่ ๑ ตอนที่ ๕๑๑ กันยายน ๒๕๔๙: หลังเสร็จสิ้นภารกิจ การติดตั้งระบบอุปกรณ์สื่อสารดาวเทียม แล้ว ชมรมฯจึงดำเนินการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ตามแผนงานในโครงการพัฒนาหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชต่อ โดยมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แก่หน่วยฯมหาราชอีกหนึ่งชุดเพิ่มเติมจากที่ได้ จัดหาและมอบให้ก่อนหน้านี้หนึ่งชุด ซึ่งนับเป็นเครื่องที่สามในครั้งนี้ และมอบจอภาพแบบประหยัดไฟ  LCD เปลี่ยนแทนจอภาพรุ่นเก่าแบบ  CRT  ที่กินพลังงานไฟฟ้ามากเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของ ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ของหน่วยฯ และเครื่องอ่านหน่วยความจำกล้องบันทึกภาพดิจิตอลและอื่นๆ พร้อมทั้งมอบผนังกั้นสำนักงาน(PARTITION)  หนึ่งชุดเพื่อกั้นส่วนห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ในอาคารสำนักงานหน่วยฯมหาราชด้วย

ในภารกิจการก่อสร้างส่วนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช ซึ่งจะใช้สนับสนุนงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ในเดือนพฤศจิกายนนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคคอมพิวเตอร์ชมรมฯใช้เวลาดำเนินการติดั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายและทางออก(Gate-way) ดาวเทียมสื่อสารและอินเตอร์เน็ตตลอดทั้งวัน สายสัญญาณและสายไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆจำนวนมากค่อยๆถูกจัดวางเรียงต่อเชื่อมเป็นระบบ หลังจากทำการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆที่ละส่วนและเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว จึงดำเนินการติดตั้งผนังกั้นสำนักงานส่วนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อความเป็นระเบียบและสวยงาม

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนั้น หลังงานก่อสร้างส่วนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคคอมพิวเตอร์ชมรมฯ จึงเริ่มให้การอบรมบรรยายการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานต่างๆแก่หัวหน้าหน่วยฯ และวิชาความรู้ในการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ความรู้เรื่องเครือข่ายพื้นฐาน การควบคุมตรวจสอบอุปกรณ์ระบบดาวเทียมสื่อสาร การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนอินเตอร์เน็ตต่างๆ การรับส่งจดหมายอีเลคทรอนิคส์(E-mail) การใช้งานติดต่อสื่อสารออนไลน์(instant  messenger) การใช้โปรแกรมเครื่องมือสืบค้นหาข้อมูล(search engine) การใช้โปรแกรมอ่านข้อมูล(web browser) รวมทั้งเทคนิคการใช้ประโยชน์จากช่องทางการสื่อสารอินเตอร์เน็ตต่างๆ เช่นการประชุมออนไลน์(conference) การติดต่อทางเสียง(VoIP) การส่งข้อความออนไลน์(SMS) และ อื่นๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยฯมหาราชสามารถใช้ประโยชน์จากระบบการสื่อสารออนไลน์ อินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ระบบสื่อสารดาวเทียมให้มากที่สุด ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการติดต่อสื่อสารของหน่วยฯกับผู้บริหารเขตฯและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การอบรมบรรยายความรู้ในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย และ โปรแกรมประยุกต์ใช้งานต่างๆครั้งนี้ดำเนินต่อเนื่องเป็นเวลาห้าวัน จนเจ้าหน้าที่หน่วยฯมีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆและเริ่มทำงาน กับโปรแกรมออนไลน์อินเตอร์เน็ตพื้นฐานที่จำเป็น รวมทั้งความรู้พื้นฐานในการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์เครื่องมือรวมทั้งระบบ สื่อสารดาวเทียมได้ด้วยตนเองแล้ว เจ้าหน้าที่ชมรมฯจึงเสร็จสิ้นภารกิจการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในภารกิจการก่อสร้างส่วนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หน่วยฯมหาราช ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการพัฒนาหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช ที่ได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี ๒๕๔๘ ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคคอมพิวเตอร์ชมรมฯจะได้ให้การอบรมการใช้งาน คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม แก่เจ้าหน้าที่หน่วยฯผ่านทางช่องทางอินเตอร์ต่อไป

ส่วนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ชมรมฯสนับสนุนการดำเนินงานก่อ สร้างนี้ นอกจากจะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือพื้นฐานสำคัญที่จะพัฒนาศักยภาพของหน่วยฯ ให้สามารถตอบสนองรองรับการปฏิบัติงานด้านวิชาการทั้งในส่วนของเขตฯทุ่งใหญ่ เองและนักวิจัยอื่นๆในอนาคตแล้ว ยังจะเป็นการเพิ่มช่องทางสื่อสารสำคัญแก่เขตฯทุ่งใหญ่โดยเชื่อมโยงกับเครือ ข่ายวิทยุสื่อสารเขตฯทุ่งใหญ่ ซึ่งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย ฯลฯ จะได้ใช้ประโยชน์ในด้านงานบริหารจัดการ งานป้องกันพื้นที่ งานสนับสนุน งานวิชาการ งานวิจัย ฯลฯ นอกเหนือจากการสนับสนุนงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมี ประสิทธิภาพ ที่จะช่วยสนับสนุนความพยายามและกิจกรรมโครงการแผนงานต่างๆในผืนป่านี้ ไปสู่เป้าหมายการอนุรักษ์ป่าทุ่งใหญ่-มรดกโลก ให้ยั่งยืนสืบต่อไป

Share this:

CONVERSATION