image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

พิธีบวงสรวงขออนุญาตก่อสร้าง โครงการสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๘ ตรงกับ แรม ๗ ค่ำ เดือน ๙ หัวหน้าฯเอิบ เชิงสะอาด พร้อมด้วยผู้ช่วยฯธวัช สันธิสิริ ผู้ช่วยฯมนตรี แข็งเขตการณ์ ข้าราชการ พิทักษ์ป่า ลูกจ้างพนักงาน เจ้าหน้าที่ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตกและอาสาสมัคร ได้ร่วมกันทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออนุญาตก่อสร้างที่ประทับฯ ณ หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช โดยหัวหน้าฯเอิบ เชิงสะอาด ประธานในพิธีทำการจุดธูป เทียน บูชาพระพุทธรูปประจำหน่วยฯ แล้วจึงจุดธูป เทียน กลางแจ้งถวายผลไม้ ๙ อย่าง บอกกล่าวขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในการก่อสร้างที่ประทับฯ แล้วจึงนำ ไม้มงคล ๙ อย่าง ซึ่งประกอบด้วย ๑.ทรงบาดาล ๒.สีสุก ๓.ราชพฤกษ์ ๔.ชัยพฤกษ์ ๕.สักทอง ๖.ขนุน ๗.พะยูง ๘.ทองหลาง ๙.กรันเกรา วางลง ณ ตำแหน่งที่จะก่อสร้างแท่นที่ประทับฯ พร้อมด้วย แผ่นเทอง เงิน และนาค ข้าวตอก ดอกไม้ ประพรมด้วยน้ำอบ เป็นอันเสร็จพิธี หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ เจ้าหน้าที่ชมรมฯและอาสาสมัครจึงเริ่มดำเนินงานก่อสร้างที่ประทับฯตามแบบที่ อ.กิตติพงษ์ สุริยะทองชื่น ประติมากรเวียงฝางได้ออกแบบไว้

Share this:

CONVERSATION