image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

ส่งมอบอาคารนิทรรศการหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ หลังเสร็จสิ้น  พิธีอัญเชิญองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับ ณ หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ในวาระ ๔๐๐ ปี แห่งการสวรรคต แล้ว ชมรมฯได้ทำการส่งมอบงานก่อสร้างอาคารนิทรรศการหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชแก่เขตฯทุ่งใหญ่ โดยหัวหน้าฯเอิบ เชิงสะอาด พร้อมด้วยผู้ช่วยฯเขตทุ่งใหญ่ นายมนตรี แข็งเขตการณ์ นายสุรเชษฏ์ วันดีเรืองไพศาล นายสาคร สืบสาย และนายจิตติ สวัสดิ์สาย หัวหน้าหน่วยฯมหาราช พร้อมด้วยนายครรชิต เสือใจ นายอำนาจ ฝั่นเฝือ เจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ ได้ร่วมกันรับมอบหลังเสร็จสิ้นพิธีอัญเชิญองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสถิตประทับ ณ หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแล้ว

อาคารนิทรรศการหน่วยมหาราชนี้ เริ่มทำการก่อสร้างตั้งแต่สมัยหัวหน้าไพบูลย์ เศวตมาลานนท์ เมื่อปลายปี ๒๕๔๖ เดิมทีจะก่อสร้างเป็นอาคารสหกรณ์หน่วยฯมหาราช แต่เปลี่ยนเป็นอาคารนิทรรศการในภายหลังในสมัยหัวหน้าฯเอิบ เชิงสะอาด และชมรมฯได้เข้าสนับสนุนรับโครงการดังกล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างรำลึก ๓๐ ปี เขตฯทุ่งใหญ่ แล้วทยอยลำเลียงขนส่งวัสดุก่อสร้างเรื่อยมา โดยนายจิตติ สวัสดิ์สาย หัวหน้าหน่วยฯมหาราชและเจ้าหน้าที่หน่วยฯช่วยกันดำเนินการก่อสร้างจนสำเร็จลุล่วงตามแผนงานเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๘

อาคารนิทรรศการหน่วยฯมหาราช จะใช้เป็นที่จัดแสดงข้อมูลทางวิชาการ ของนักวิจัยต่างๆที่ทำงานวิจัยในเขตฯทุ่งใหญ่ รวมทั้งงานสำรวจเก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ด้วย ข้อมูลระบบนิเวศ ธรรมชาติ สัตว์ป่า ฯลฯ ของเขตฯทุ่งใหญ่ที่จัดแสดงไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษานี้ จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกอนุรักษ์และความร่วมมือในการพิทักษ์รักษาผืนป่าทุ่งใหญ่ต่อไป

และในโอกาสเดียวกันนี้ ชมรมฯได้มอบข้าวสารจำนวน ๕๐ ถัง เครื่องวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ ๔ เครื่อง แบตเตอร์รี่ขนาด ๑๐๐ แอมป์ จำนวน ๓๐ ลูก แก๊สหุงต้มขนาด ๑๕ กิโลกรัม ๒ ถัง เวชภัณฑ์และเครื่องบริโภค ฯลฯ แก่เขตฯทุ่งใหญ่ เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนป่าและพัฒนาและก่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ของหน่วยฯมหาราช ซึ่งช่วยสนับสนุนขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

บทกลอนด่านตรวจมหาราช
ด่านหลังนี้   พี่ปลูกให้   เจ้ารักษา
พบต้องยึด   อาวุธ   ที่ร้ายแรง

ไม้คุ้มด่าน   ตระหง่าน   รังสมอเสี้ยว
จะปกป่า   คุ้มด่าน   ภยันตราย

พี่ไปแล้ว   ฝากชีวิต   สัตว์ทั้งหลาย
ฝากพวกเจ้า   พี่น้อง  ทุกๆคน

ออกตรวจป่า   หาข่าว   คนล่าสัตว์
สรรพสัตว์   ทั่วทุ่งใหญ่   และพงพี
ผ่านด่านมา   ตรวจตรา   อย่างเข้มแข็ง
ทั้งกระสุน  เครื่องแสง   แรงทำลาย

จะสูงเพรียว    แผ่ก้าน    กิ่งขยาย
เจ้าทั้งหลาย   จงเป็นสุข   ทั่วทุกคน

ฝากพรรณไม้   ภูผา   พนาสน
ให้ตรวจค้น   ป้องปราม   ตามวิธี

ทราบแน่ชัด   ไล่กวดจับ   นะน้องพี่
จะสุขี    ยืนยง   คู่พงไพร
บินนาน
๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๓

Share this:

CONVERSATION