image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร: สะเนพ่อง๑๔ เมษายน ๒๕๔๘: คณะเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสารชมรมฯได้ทำการปรับปรุงสายอากาศและระบบวิทยุสื่อสารหน่วยพิทักษ์ป่าสะเนพ่อง ซึ่งขัดข้องไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับสถานีวิทยุสื่อสารหน่วยพิทักษ์ป่าข้างเคียง โดยเฉพาะสถานีวิทยุสื่อสารหน่วยพิทักษ์ป่าเกิงสะดา ที่เป็นสถานีวิทยุแม่ข่ายวงแหวนรอบนอกของเขตฯทุ่งใหญ่ได้ ทำให้การส่งรายงานข่าวสารของหน่วยฯไปยังเขตฯทุ่งใหญ่ ซึ่งต้องส่งเป็นประจำทุกวันประสบปัญหาขัดข้อง

ชมรมฯจึงส่งคณะเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสารชมรมฯออกเดินทางตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๔๘ และถึงหน่วยฯสะเนพ่องเมื่อเวลา ๒๐.๓๐ น.  และเริ่มภารกิจดังกล่าวในเช้าวันที่ ๑๔ เม.ย. ๒๕๔๘ หลังจากเวลาผ่านไปประมาณ ๓๕ นาที ก็เสร็จสิ้นภารกิจการปรับปรุงแก้ไข แล้วจึงทำการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบ  และเมื่อการสื่อสารของสถานีวิทยุหน่วยฯกลับคืนสู่สภาพปกติสามารถติดต่อสื่อ สารเชื่อมโยงกับหน่วยฯพิทักษ์ป่าใกล้เคียงได้เรียบร้อยแล้ว คณะเจ้าหน้าที่ชมรมฯได้มอบถุงใส่ขยะพลาสติก(ถุงดำ) จำนวน ๕๐๐ ใบ แก่นายทูล กองแพง หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าสะเนพ่อง เพื่อแจกจ่ายแก่นักท่องเที่ยว เพื่อร่วมรณรงค์การรักษาความสะอาดละลดปัญหาผลกระทบขยะต่อสภาพแวดล้อมของเขตฯทุ่งใหญ่ แล้วจึงออกเดินทางต่อ มุ่งหน้าไปยังเขตฯทุ่งใหญ่ เพื่อภารกิจ งานก่อสร้างสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ ระยะสุดท้ายต่อไป

Share this:

CONVERSATION