image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ - หน่วยฯมหาราช ระยะที่ ๖ ผลิตโครงสร้างและติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ ตอนที่ ๑เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๙ นายจิตติ สวัสดิ์สาย หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชได้เดินทางมาหารือการเตรียมการก่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ระยะที่๖ ที่บ่อปลาจ่าเต๋อจังหวัดนครปฐม สถานที่ก่อสร้างโครงสร้างเหล็กรับแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งมีกำหนดการดำเนินงานช่วงเทศกาลวันหยุดระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การก่อสร้างบรรลุเป้าหมายตามกำหนดแผนงาน ซึ่งการก่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นี้ นับเป็นโครงการเชิงโครงสร้างที่เป็นรากฐานสำคัญในโครงการพัฒนาหน่วยฯมหาราช ที่จะต้องสนับสนุนงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ในปลายปีนี้ ตลอดจนงานวิชาการและงานวิจัยอื่นๆในเขตฯทุ่งใหญ่ในอนาคต

โครงการก่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้านี้ จะเป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนอุปกรณ์ให้แก่ ระบบการสื่อสารดาวเทียมและส่วนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งชมรมฯจะดำเนินการก่อสร้างต่อไปเพื่อให้ทันรองรับการดำเนินงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ นอกเหนือจากการจ่ายพลังงานไฟฟ้าแก่อุปกรณ์เครื่องมือและแสงสว่างแก่หน่วยฯตามปรกติแล้ว

โครงสร้างเหล็กรับแผงโซลาร์เซลล์นี้ ออกแบบโดยช่างอั๋น เจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้างชมรมฯ ใช้เทคนิคน็อคดาวน์(Knock Down) เช่นเดียวกับโครงสร้างของสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่"เขาพระฤๅษี" เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการก่อสร้าง โดยได้รับคำแนะนำจากคุณพรเลิศ ละออสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ปรึกษาโครงการฯจาก บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด ซึ่งจะร่วมเดินทางในภารกิจครั้งนี้ด้วย เพื่อตรวจสอบควบคุมการดำเนินงานก่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสง อาทิตย์หน่วยฯมหาราช ให้ถูกต้องเป็นไปตามแบบมาตรฐาน หลังจากที่ช่างอั๋นสรุปและออกแบบแล้ว จึงเริ่มดำเนินงานผลิตโครงสร้างเหล็กรับแผงโซลาร์เซลล์ตั้งแต่ปลายเดือน กรกฎาคม ๒๕๔๙ เรื่อยมา โดยมี "น้องโก้" นายมณฑล มาปรีดา ร่วมเป็นแรงงาน

ด้วยระยะเวลาตามแผนงานในการดำเนินการก่อสร้างฯระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ สิงหาคม ที่จะถึงนี้มีจำกัด จึงจำเป็นต้องดำเนินงานขุดหลุมเทคอนกรีตรองก้นหลุมปรับระดับพื้นรับเสาเหล็ก โครงสร้าง ณ ตำแหน่งก่อสร้างที่หน่วยมหาราชล่วงหน้า เพื่อที่ทีมงานก่อสร้างโครงสร้างเหล็กฯสามารถดำเนินงานก่อสร้างโครงสร้างฯ ได้ทันทีเมื่อเดินทางไปถึงของเย็นวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๙

หลังจากหารือกับช่างอั๋นแล้ว นายจิตติ สวัสดิ์สาย จึงทำการคัดลองแบบโครงสร้างเหล็กรับแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อกลับไปดำเนินงานขุดหลุมเทคอนกรีตปรับระดับพื้นก้นหลุมรับเสาโครงสร้างเหล็กตามแบบล่วงหน้า ซึ่งหัวหน้าฯเอิบ เชิงสะอาด ได้ดำเนินการสนับสนุนจัดส่งวัสดุก่อสร้างหินทรายไปยังหน้างานก่อสร้างที่หน่วยฯมหาราชแล้ว

Share this:

CONVERSATION