image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ - หน่วยฯทิขุวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ชมรมฯได้ดำเนินการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แก่หน่วยพิทักษ์ป่าทิขุ เพื่อเป็นแหล่งผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานบริสุทธิ์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก่ระบบวิทยุสื่อสารของหน่วยพิทักษ์ป่าทิขุ  โดยเจ้าหน้าที่หน่วยฯทิขุได้ร่วมมือกันดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์จนสำเร็จลงในสายวันนั้น หน่วยฯทิขุนับว่าเป็นหน่วยฯที่มีความสำคัญยิ่งในการพิทักษ์ปกป้องควบคุมดูแลพื้นที่เขตฯทุ่งใหญ่ ด้วยเป็นหน่วยฯกันชนตั้งอยู่รอบนอกเขตฯทุ่งใหญ่ด้านทิศใต้ ซึ่งอยู่ใกล้ชิดชุมชนราษฎรหลายหมู่บ้านที่ประกอบอาชีพทำไร่ และมีความต้องการใช้พื้นที่ป่าในการทำการเกษตรอย่างต่อเนื่องตลอดมา จนเกิดข้อพิพาทในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินกับอุทยานแห่งชาติลำคลองงูอยู่เนืองๆ

Share this:

CONVERSATION