image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

ภารกิจปรับปรุงเสริมโป่งยายแก้ว เพื่อปรับสภาพลดผลกระทบต่อสัตว์ป่าและฟื้นฟูสภาพโป่ง