image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การก่อสร้างที่พักสายตรวจและจุดสกัดห้วยบ้านใหม่

พุธ 2 สิงหาคม 2560

ระหว่างที่ช่างชัยและช่างอั๋น ได้ไปปฏิบัติภาระกิจสนับสนุนเครื่องบริโภคแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการป้องกันปลาฤดูมีไข่ ที่ฐานด่านตรวจร่วมห้วยบิคลี่และจุดสกัดห้วยบ้านใหม่ และได้ช่วยสำรองจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการฯครั้งที่เจ็ด จำนวนสองร้อยลิตร และช่วยขับรถนำส่งผมกลับสำนักงานฯ เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมานั้น ผมได้บรรยายให้ทั้งสองท่านทราบถึงแผนงานป้องกันอนุรักษ์เขตห้ามล่าสัตว์น้ำห้วยบิคลี่ ที่ได้เดินทางผ่านเวลาแห่งความพยายามมาสิบสองปีแล้วโดยย่อว่า นับแต่ปีสี่แปดผ่านไปแล้วได้สิบปี เราจึงสามารถลงหลักปักฐานตรึงด่านตรวจร่วมห้วยบิคลี่ไว้ที่ปากลำห้วยบิคลี่ ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ดังที่เห็นอยู่ในทุกวันนี้ได้สำเร็จ

และวันนี้ ก็นับเป็นอีกหนึ่งก้าวประวัติศาสตร์สำคัญ ของความพยายามในการอนุรักษ์ปกป้องเขตห้ามล่าสัตว์น้ำห้วยบิคลี่แห่งนี้ เมื่อการก่อสร้างที่พักสายตรวจและจุดสกัดห้วยบ้านใหม่ ที่ได้ผ่านวันเวลาแห่งการรอคอยมายาวนานเช่นกัน ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยคณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ซึ่งสามารถลดความสูญเสียจากการลักลอบจับปลาในพื้นที่ห้ามทำการประมงเด็ดขาดได้ดังที่คาดหมาย อย่างมีนัยยะสำคัญได้ในทันที โดยที่จุดสกัดห้วยบ้านใหม่ ที่สร้างด้วยไม้ไผ่และวัสดุก่อสร้างชั่วคราวในวันนี้  ซึ่งดูเหมือนกระต๊อบนั้น มูลนิธิฯจะได้ทุ่มเทสรรพกำลังค่อยๆพัฒนาปรับปรุงเป็นลำดับต่อจากนี้ไป เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานแก่จุดสกัดห้วยบ้านใหม่ ให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานอนุรักษ์ป้องกันพื้นที่ห้วยบิคลี่ชั้นในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สมดังที่ทุกฝ่ายมุ่งหมายต่อไป

รายงาน: บินนาน
Share this:

CONVERSATION