image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โชคดีทวีอนันต์ ทำโครงการขายป้ายการ์ตูนกระดาษเพื่อบริจาคแก่มูลนิธิฯเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 4 มิถุนายน 6 สำนักงานได้รับอีเมล์จากครอบครัว โชคดีทวีอนันต์ แจ้งว่า น้องมี โชคดีทวีอนันต์ อยากมีส่วนร่วมช่วยเหลือการทำงานของมูลนิธิฯ จึงได้ทำโครงการขายป้ายการ์ตูนกระดาษ แล้วส่งเงินรายได้นั้นบริจาคให้มูลนิธิฯอนุรักษ์ป่าตะวันตกแล้ว ในเบื้องตัน สำนักงานฯได้ส่งหนังสือตอบขอบคุณน้องมีและครอบครัวโชคดีทวีอนันต์ไปแล้ว และจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินพร้อมของที่ระลึกไปให้ต่อไป


Share this:

CONVERSATION