image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

กำหนดการงานร่วมปกป้องป่าอนุรักษ์เพื่อต่อสมหายใจของเราและลูกหลานทุกคน


ทุกครั้งที่เราสูดลมหายใจ เราอาจลืมหรือตั้งข้อสงสัยว่า อากาศอันยังให้เราดำรงชีวิตได้อยู่นั้นมาจากไหน. ปอดขนาดใหญ่ของประเทศที่ผลิตอากาศอันบริสุทธิ์ให้เราทุกคนมาจากผืนป่า ที่คงเหลือพื้นที่ในสัดส่วนอันน้อยนิด และหนึ่งในนั้นคืนผืนป่าตะวันตก ที่ประกอบด้วยป่าอนุรักษ์สิบเจ็ดแห่งด้วยพื้นที่เพียงประมาณสิบสองล้านไร่ แล้วป่าจะดำรงอยู่ได้อย่างไร? ก็ด้วยการรักษาสมดุลของธรรมชาติผืนป่า เพราะสรรพสิ่งที่อาศียอยู่ในผืนป่า ต่างมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและกันในห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศขนาดใหญ่ ทั้งปริมาณและคุณภาพ ที่สร้างสมดุลให้ระบบของธรรมชาติทำงานอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง. แต่ขณะนี้สัตว์ป่าและพันธุ์พืชในผืนป่าตะวันตกอยู่ในภาวะถูกคุกคามโดยปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งกำลังส่งผลต่อสายพันธุ์ที่อ่อนไหวเปราะบางอันจะนำไปสู่ภาวะสูญพันธุ์ จนห่วงโซ่อาหารและระบบนิเวศอันสำคัญนี้ขาดสะบั้นเข้าสู่ขั้นวิกฤติ หากเรายังคงนิ่งนอนใจ. แต่ด้วยเหตุที่ภาระของรัฐมีมากมาย จนไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรปัจจัยในการทำงานให้ได้อย่างเพียงพอที่จะคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติของพวกเราได้เพียงลำพัง เช่นนี้แล้ว มีแต่เรา สามัญชนทุกคน ที่จะช่วยต่อลมหายใจให้ยืนยาวไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปได้ โดยการร่วมสนับสนุนองค์การนอกภาครัฐต่าง ๆ ซึ่งมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก ที่สืบสานการดำเนินงานอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตกตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา คือหนึ่งในนั้น ให้สามารถดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ในเขตพื้นที่ผืนป่าตะวันตกอันหลากหลาย เพื่อหนุน เสริมความแข็งแกร่ง ในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องสืบไป. 

ร่วมปกป้องผืนป่าตะวันตกเพื่อต่อลมหายใจของเราและลูกหลานทุกคน
สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
บัญชีออมทรัพย์: ธนาคารกรุงไทย สาขาสีแยกสนามจันทร์
เลขที่บัญชี: 719-0-18925-4
ศึกษารายละเอียดของมูลนิธิฯได้ที่: www.thungyai.org

กำหนดการร่วมปกป้องป่าอนุรักษ์เพื่อต่อลมหายใจของเราและลูกหลานทุกคน

วันอาทิตย์ที่11 พฤศจิกายน 2561 
เวลา 11.00 น. ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
เวลา 11.30 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. ตัวแทนมอบเงินสนับสนุนแก่ มูลนิธิฯ 

*หากผู้ร่วมสนับสนุนที่เดินทางค้างแรมวันเสาร์ที่ 10 พ.ย. 61 ประสงค์ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พบปะพูดคุยได้ที่ มูลนิธิฯ เวลา 18.00 น. รบกวนแจ้ง ผู้ประสานงาน เพื่อจัดเตรียมต้อนรับทุกท่านที่มีเจตนารมณ์เดียวกัน

ผู้ประสานงาน:
คุณมานะ  เปาทุย (0899446550)
คุณสุพล  คีตลักษณ์ (0819477668)
คุณนุชนาถ พัฒนาถาวรกุล (0831899876)
คุณวริยา  วงษ์ไพร
คุณดาน้อย  คีตลักษณ์
คุณชยพล  เตชะเพิ่มผล
คุณธรรมรัตน์  วิลาศรี
คุณเอื้อมพร  รอบรู้
คุณวิบูลย์  ธงรัตนะ
คุณปวิช  วงษ์ไพร

Share this:

CONVERSATION