image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กย. 2561 ที่ผ่านมา ผมได้เดินทางไปร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (National Adaptation Plan: NAP) ที่จัดโดยสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่โรงแรมเบิอร์เครีย์ กรุงเทพฯ ตามที่ได้รับหนังสือเชิญมา พร้อมกับผู้เข้าร่วมการประชุมอีกสองร้อยกว่าคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการตัวแทนจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆ

ด้วยเหตุที่โลกกำลังเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ หลังจากที่มนุษย์ได้พัฒนาก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมแล้วเป็นต้นมา ที่ได้ก่อให้เกิดการสะสมของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น (Global Warming) ในช่วงตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา อันได้นำสู่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ได้ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติด้านต่างๆที่รุนแรงมากขึ้นกว่าในอดีต ซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่มีใครหรือหน่วยงานใด จะสามารถแก้ไขได้โดยลำพัง หากแต่คนทั้งโลกในทุกประเทศ ต้องร่วมมือกัน โดยในปี 2557 คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ได้รายงานว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีความเปราะบางสูง ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ German Watch ได้ประเมินและจัดอันดับประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก และระบุว่า ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ประสบความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากที่สุดของโลกจากภัยธรรมชาติในปี 2554 (ไทย; 2.3 ล้านล้านบาท)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยประสานงานกลางของประเทศ ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (National Focal Point to United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCC) ซึ่งมี 196 ประเทศเป็นสมาชิก และได้พัฒนากลไกความร่วมมือข้อตกลงภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับโลกขึ้น อาทิ พิธีสารเกียวโต (2548) ที่มีเป้าหมายในการลดการก่อก๊าซเรือนะกระจก แผนงานไนโรบี (NWP 2549) ข้อตกลงแคนคูน (2553) กลไกระหว่างประเทศวอร์ซอ (WIM 2556) การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC 2558) ความตกลงปารีส(2558) ทีมุ่งหมายในการควบคุมอุณหภูมิอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ถอนตัวออกไปแล้ว เป็นต้น

จึงได้จัดทำแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2558-2593 เพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายในการกำหนดทิศทางของประเทศให้มุ่งสู่ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และได้ยกร่างแผน NAP และประชุมพัฒนาแผนดังกล่าวตลอดช่วงที่ผ่านมา จนถึงการประชุมรับฟังความเห็นเป็นครั้งสุดท้ายในครั้งนี้ ซึ่งในช่วงท้ายการประชุมครั้งนี้ นอกจากผู้เข้าร่วมประชุมจะได้แสดงความเห็นต่อร่างแผนดังกล่าวแล้ว ยังมีผู้แทนจากกรมอนามัย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คณะทำงานยุทธศาสตร์ชาติเรื่องพัฒนาความมั่นคงน้ำและเพิ่มผลผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ และผุ้ทรงคุณวุฒิในคณะทำงานบูรณาการดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ร่วมกันวิพากษ์เสนอแนะให้ความเห็นต่อร่างแผน NAP นี้ด้วย

และในวาระนี้ ผมได้สนทนาแสดงความเห็นกับ ดร. กลย์วัฒน์ สาขากร ผู้ดำเนินการอภิปรายและผู้ร่วมคณะยกร่างแผน NAP ที่จะถูกนำไปกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง หลังจากที่ร่างแผนดังกล่าวได้ผ่านการประชุมรับฟังความเห็นและแก้ไขปรับปรุงเป็นครั้งสุดท้ายในการประชุมครั้งนี้แล้ว โดยได้เสนอความเห็นให้ปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อความตัวชี้วัดในหัวข้อที่หก ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในหกด้านของแผน NAP เพื่อให้ข้อความตัวชี้วัดดังกล่าว ได้สื่อความหมายได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นด้วย

จึงรายงานการร่วมการประชุมและเสนอความเห็น ต่อร่างแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ NAP ดังกล่าว แจ้งเรียนมาให้ทุกท่านะทราบครับ

รายงาน: บินนาน
28 กันยายน 2561Share this:

CONVERSATION