image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

กิจกรรมมูลนิธิฯ 20-26 กุมภาพันธ์ 2562


เมื่อวันที่ 20/2/62 ที่ผ่านมา ผมได้ไปบรรยายให้ความรู้เรื่องนิเวศวิทยาน้ำจืด (Fresh Water Ecosystem) แก่เด็กนักเรียน ม.3 รร.สมาคมป่าไม้อุทิศจำนวน 40 คน ซึ่งเป็นรุ่นที่ 8 ตามหนังสือเชิญของหน่วยป้องกันฯเขื่อนวชิราลงกรณ กรมประมง

และเมื่อวันที่ 25/2/62 ที่ผ่านมา ผมได้ไปร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์รบกวนราษฎรในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ ณ ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือเชิญของสำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3

ในการนี้ ที่ประชุมได้แต่งตั้งให้มูลนิธิฯทำหน้าที่เป็นหนึ่งในสิบห้าของคณะทำงานแก้ไขปัญหาช้างป่าของอำเภอทองผาภูมิ เป็นวาระที่สองอีกครั้ง

และสุดท้ายเมื่อวันที่ 26/2/62 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว. The Thailand Research Fund) มูลนิธิสืบฯ จนท.อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ และราษฎรที่เข้าร่วมโครงการทดลองปรับเปลี่ยนพืชที่ช้างป่าไม่กิน เพื่อลดจำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าบุกรุกทำลายพืชผลอาสิน และเพื่อวิจัยแสวงหาความรู้แนวทางในการบรรเทาปัญหาให้คนกับช้างป่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ได้เข้าร่วมประชุมกันเป็นครั้งที่หก ที่สำนักงานมูลนิธิฯ ก่อนที่จะเริ่มขยับแผนงานไปสู่การปฏิบัติ (action plan) ในต้นเดือนหน้านี้ต่อไป

จึงรายงานแจ้งเรียนมาให้ทราบครับ

รายงาน: บินนาน
Share this:

CONVERSATION